Στο δίκαιο των εμπορικών συναλλαγών το γραφείο μας παρέχει την δυνατότητα στους εντολείς του (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών. Η μεγάλη μας εξοικείωση και εμπειρία, με όλες τις μορφές εταιριών του Ελληνικού δικαίου, αλλά και με εταιρίες της αλλοδαπής, συμβάσεων σύγχρονων μορφών συναλλαγών, διοικητικού – φορολογικού δικαίου, δημοσίων συμβάσεων, δικαίου επενδύσεων, βιομηχανική ιδιοκτησία (πατέντες, εμπορικό σήμα, προστασία εμπορικών μυστικών) προστασίας από αθέμιτο ανταγωνισμό, δίδει την δυνατότητα ολοκληρωμένων λύσεων για τον επιχειρηματία που ξεκινούν από την συμβουλευτική υπηρεσία για την κατάλληλη εταιρική δομή, την ίδρυση εταιριών, την υποστήριξη των εταιριών σε κάθε ενδοεταιρική διαδικασία (Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης, Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου, ζητήματα διαχείρισης και ευθύνης διαχειριστή εταιρίας και μελών του ΔΣ), νομικών ζητημάτων και αξιολόγησης τραπεζικών και χρηματοοικονομικών συμβάσεων, συστημάτων διανομής (franchising, αποκλειστική διανομή κλπ), νομικών ζητημάτων συγκεκριμένων βιομηχανικών βιοτεχνικών επενδύσεων, εμπορικές μισθώσεων, συμβάσεων, προστασία από αθέμιτο ανταγωνισμός και εμπορικών μυστικών και διαδικασιών.

Στον χειρισμό υποθέσεων εμπορικού δικαίου και εμπορικών συναλλαγών ιδιαίτερη έμφαση δίνεται: στην κατανόηση του ζητούμενου από τον επιχειρηματία, την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση του για τα νομικά ζητήματα της συγκεκριμένης υπόθεσης ώστε να μπορεί να αξιολογήσει το μέγεθος διακινδύνευσης της συγκεκριμένης πράξης, καθιστώντας απόλυτα διακριτή τη νομική συμβουλευτική υπηρεσία (του δικηγόρου νομικού με βάση το υφιστάμενο δίκαιο και διοικητική πρακτική) και την επιχειρηματική πράξη και απόφαση (η οποία έγκειται στην αποκλειστική ευχέρεια του επιχειρηματία), την συνεργασία με τον εντολέα επιχειρηματία και τους βοηθούς, υπαλλήλους και συμβούλους του. Στο πλαίσιο του χειρισμού των υποθέσεων αυτών το γραφείο μας έχει τις αναγκαίες εξωτερικές συνεργασίες που χρειάζονται (πραγματογνώμονες σε ειδικά θέματα λογιστές, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, πραγματογνώμονες αυτοκινητικών ατυχημάτων, ειδικούς σε ζητήματα ασφαλείας κλπ) όπως όμως και ταυτόχρονα σε ομαδικό κλίμα και συνεργασία με τους εκάστοτε συμβούλους του επιχειρηματία έχοντας πάντα κατά νου ότι ιδιαίτερα τα θέματα της επιχειρηματικότητας περιλαμβάνουν πολλές και ευαίσθητες παραμέτρους. Η ανωτέρω αναγκαία συνεργασία λαμβάνει χώρα σε καθεστώς απόλυτης εχεμύθειας.