Αστικό Δίκαιο

Διαφορές μεταξύ δύο ιδιωτών αποτελούν διαφορές ιδιωτικού αστικού δικαίου. Περιλαμβάνουν διαφορές από πολλές διαφορετικές αιτίες όπως εμπράγματου δικαίου (σε σχέση δηλαδή με κινητά ή ακίνητα πράγματα: οικόπεδα, διαμερίσματα, αγροτεμάχια και κάθε διαφορά που μπορεί να υπάρξει σε σχέση με την ιδιοκτησία την χρήση την συνιδιοκτησία κλπ) οικογενειακό δίκαιο (σχέσεις μεταξύ συζύγων, συζύγων τέκνων κλπ) ενώσεις προσώπων (πχ Σωματεία) ενοχικό δίκαιο (διαφορές από τις διάφορων τύπων συναλλαγές μας) κληρονομικό δίκαιο, προστασία της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων σας κα. Στο γραφείο μας μπορείτε να βρείτε τον σύμβουλο και νομικό συμπαραστάτη που έχετε ανάγκη για την διαφύλαξη των σχετικών δικαιωμάτων σας !

Στα αντικείμενα του Αστικού μας Δικαίου το γραφείο μας στην 25ετή του λειτουργία έχει χειριστεί με επιτυχία σχεδόν το σύνολο του αντικειμένου (αστικό δίκαιο): οικογενειακό δίκαιο, κληρονομικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο (αγωγή διανομής, εκούσιο πλειστηριασμό, διαφορά από οροφοκτησία κλπ) γενικές αρχές αστικού δικαίου (προσβολή προσωπικότητας), Ενοχικού Δικαίου (συμβάσεις, μισθώσεις, πραγματικά και νομικά ελαττώματα πράγματος, αγωγή προσβολής προσωπικότητας, αποζημίωση από αδικοπραξία, συκοφαντική δυσφήμηση κλπ).

image section 86 min
the thoughtful lawyer standing in his office

Στα πλαίσια του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο οποίος εμπεριέχει σχεδόν το σύνολο των κανόνων διεξαγωγής μία πολιτικής δίκης (δηλαδή δίκης με αντικείμενο διαφοράς μεταξύ δύο ή περισσότερων πολιτών) ιδιαίτερα ο εναγόμενος θα πρέπει, μέσα σε προθεσμία 100 ημερών να συγκεντρώσει και καταθέσει στο δικαστήριο το σύνολο των νομικών και πραγματικών ισχυρισμών του και των αποδεικτικών του μέσων. Στο χρονικό αυτό διάστημα θα πρέπει να ολοκληρωθούν και όλες οι τυχόν προβλεπόμενες διαδικασίες διαμεσολάβησης. Γίνεται νομίζω άμεσα αντιληπτή η σημασία του χρόνου για την προετοιμασία και την έκβαση της! Όσο συντομότερα προστρέξει ο εντολέας στον δικηγόρο του, τόσο ποιο πολύ χρόνο θα έχει ο δικηγόρος για την μελέτη και υποστήριξη της !
Στον χειρισμό υποθέσεων αστικού δικαίου ιδιαίτερη έμφαση δίνεται: στην ενδελεχή μελέτη του φακέλου όπως και ζητημάτων ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου που εφαρμόζονται στην ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ υπόθεση, την συνεργασία με τον εντολέα, στην απόδειξη όσων θεμάτων χρήζουν απόδειξης (πραγματογνωμοσύνες, μαρτυρικές καταθέσεις, ιδιωτικά και δημόσια έγγραφα, αεροφωτογραφίες, τοπογραφικά διαγράμματα, έγγραφα κτηματολογίου κλπ). 

Στο πλαίσιο του χειρισμού των υποθέσεων αστικού δικαίου το γραφείο μας έχει τις αναγκαίες εξωτερικές συνεργασίες που χρειάζονται (πραγματογνώμονες σε ειδικά θέματα όπως ερμηνεία αεροφωτογραφιών, ειδικούς ψυχολόγους και παιδοψυχολόγους, επεξεργασία ερμηνεία ψηφιακών εγγράφων, εξειδικευμένους λογιστές, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, πραγματογνώμονες αυτοκινητικών ατυχημάτων κλπ).