Υπηρεσιακή ενοποίηση στα εμπορικά σήματα επιφέρει ο νέος νόμος 4796/2021

Υπηρεσιακή ενοποίηση στην βιομηχανική ιδιοκτησία και ιδιαίτερα
τα εμπορικά σήματα επιφέρει ο νέος νόμος 4796/2021 για την «απλούστευση του
πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων…» στα άρθρα του 33 έως 48 σε εναρμόνιση
με την διεθνή πρακτική (WIPO)  στο
κεφάλαιο Γ¨ αυτού: ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα – Μεταφορά του μητρώου και
αρχείου σημάτων.

Ακολουθούν οι σχετικές διατάξεις του νόμου:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ –
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 33

Μεταφορά στον Οργανισμό
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα

1.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σημάτων της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, όπως προβλέπονται στον ν. 4679/2020 (Α’ 71) και εξειδικεύονται στο άρθρο 57
του π.δ. 147/2017 (Α’ 192), μεταφέρονται, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του
παρόντος, στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» (Ο.Β.Ι.), το οποίο συστάθηκε με τον ν. 1733/1987 (Α’ 171) και εποπτεύεται από το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2.Όπου στον ν. 4679/2020 αναφέρεται η Διεύθυνση Σημάτων, νοείται
ο Ο.Β.Ι.. Όπου στον ν. 4679/2020 αναφέρεται ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Σημάτων, νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Β.Ι.. Όπου στον
ν. 4679/2020 αναφέρεται ο ιστότοπος του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, νοείται ο ιστότοπος του Ο.Β.Ι..

3.Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 2 (περί του καθορισμού των
τεχνικών προδιαγραφών του αρχείου απεικόνισης του σήματος), στην παρ. 1 του
άρθρου 20 (περί του καθορισμού του τύπου της δήλωσης σήματος), στην παρ. 6 του
άρθρου 33 (περί του καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού μητρώου
σημάτων), στην παρ. 4 του άρθρου 35 (περί του καθορισμού των προδιαγραφών
ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου και τήρησης φακέλων), στην παρ. 3 του άρθρου
82 (περί του καθορισμού του τύπου της δήλωσης μετατροπής Διεθνούς Σήματος), και
στην παρ. 3 του άρθρου 84 (περί του καθορισμού του τύπου της δήλωσης μετατροπής
Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης), του ν. 4679/2020 μεταφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Ο.Β.Ι.. Όπου στις διατάξεις αυτές γίνεται αναφορά σε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, νοείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ο.Β.Ι..

4.Στη Διεύθυνση Σημάτων της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
παραμένουν οι αρμοδιότητες για το Ελληνικό Σήμα Προϊόντων και Υπηρεσιών που
προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α’ 86). Οι αρμοδιότητες για την
καταπολέμηση της διακίνησης παραποιημένων προϊόντων παραμένουν στη Διϋπηρεσιακή
Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.).

5.Ο Ο.Β.Ι. ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 110 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 14ης Ιουνίου 2017 (L 154), ως αρμόδια εθνική αρχή για την εξακρίβωση της
γνησιότητας των τελεσίδικων (final) αποφάσεων του Γραφείου Διανοητικής
Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Intellectual Property Office,
E.U.I.P.O.), οι οποίες καθορίζουν ποσό εξόδων και για την περιαφή του
εκτελεστηρίου τύπου σε αυτές, χωρίς άλλη διατύπωση πέραν της επαλήθευσης της
γνησιότητας των ως άνω αποφάσεων.

7.Ο Ο.Β.Ι. συμμετέχει και εκπροσωπεί τη χώρα για τα
ζητήματα των σημάτων στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(European Union Intellectual Property Office, E.U.I.P.O.), στον Παγκόσμιο
Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organisation,
W.I.P.O.) και σε κάθε αντίστοιχο ενωσιακό ή διεθνή οργανισμό ή φορέα και είναι
αρμόδιος για κάθε επικοινωνία και συνεργασία με τους οργανισμούς αυτούς. Για
θέματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου παραποιημένων
προϊόντων η εκπροσώπηση πραγματοποιείται από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α..

8.Ο Ο.Β.Ι. ασκεί τις αρμοδιότητες για τα σήματα υπό
την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Όσες εποπτικές αρμοδιότητες
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων επί του Ο.Β.Ι. προβλέπονται σε άλλες
διατάξεις παραμένουν σε ισχύ.

Άρθρο 34

Μεταφορά προγραμμάτων στον
Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας αναλαμβάνει τη
συνέχιση και ολοκλήρωση των προγραμμάτων, συγχρηματοδοτούμενων ή μη, δράσεων,
υπηρεσιών και έργων της Διεύθυνσης Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως και όλες
τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τα ανωτέρω ή συνδέονται με
αυτά. Εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Διεύθυνση
Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων παραδίδει στον Γενικό Διευθυντή του Ο.Β.Ι.
πλήρη κατάσταση και λεπτομερή αναφορά των ολοκληρωμένων και υφιστάμενων
προγραμμάτων, δράσεων, υπηρεσιών και έργων, η εκτέλεση των οποίων εκτείνεται
χρονικά μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και του συνόλου των
συνδεόμενων με αυτά συμβάσεων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Εξαιρούνται
προγράμματα και δράσεις για την αντιμετώπιση του παρανόμου εμπορίου
παραποιημένων προϊόντων που συνεχίζονται από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α..

Άρθρο 35

Μεταφορά του μητρώου και του
αρχείου σημάτων και των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων στον Οργανισμό
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)
μεταφέρονται από τη Διεύθυνση Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων το φυσικό
(έγχαρτο) και ηλεκτρονικό μητρώο σημάτων, το αρχείο σημάτων, τα πληροφοριακά
συστήματα, το λογισμικό και τα αντίστοιχα συστήματα που υποστηρίζουν τη
λειτουργία του μητρώου και το αρχείο της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων. Το
μητρώο σημάτων και το αρχείο σημάτων τηρείται ενιαία και εξ ολοκλήρου από τον
Ο.Β.Ι..

Άρθρο 36

Μεταφορά στον Οργανισμό
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των τελών για τα σήματα

1.Τα καταβαλλόμενα υπέρ του Δημοσίου τέλη για τη
λειτουργία του μητρώου σημάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 87 του ν. 4679/2020 (Α’ 71), καταβάλλονται στον Οργανισμό
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.).

2.Στον Ο.Β.Ι. μεταφέρονται όλα τα έσοδα από τα πάσης
φύσεως κονδύλια που προέρχονται από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Intellectual Property Office, E.U.I.P.O.) και
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property
Organisation, W.I.P.O.) και συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία του
Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Σήματος ή με τη συμμετοχή στους
οργανισμούς αυτούς, καθώς και κάθε χρηματοδότηση που προέρχεται από τους
ανωτέρω οργανισμούς.

Άρθρο 37

Αρμοδιότητες του Οργανισμού
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 1733/1987

Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1733/1987 (Α’ 171), περί των σκοπών του Οργανισμού
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, τροποποιούνται οι περ. γ’, δ’ και ε’, προστίθενται
περ. θ’ και ι’ και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Σκοπός του ΟΒΙ είναι η συμβολή στην τεχνολογική
και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας με την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων:

α. Χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διπλωμάτων
τροποποίησης και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας, καθώς και
γνωμοδότηση κατά το άρθρο 13, για τις μη συμβατικές άδειες εκμετάλλευσης. β.
Καταχώριση συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας. γ. Συνεργασία με ομοειδείς
οργανισμούς άλλων χωρών, με διεθνείς οργανισμούς, με ερευνητικούς και
τεχνολογικούς φορείς της χώρας, καθώς και σύνδεσή του με οργανισμούς και
τράπεζες πληροφοριών.

δ. Προετοιμασία και έλεγχος της εφαρμογής των διεθνών
συνθηκών σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων, βιομηχανικών σχεδίων και
μεταφοράς τεχνολογίας.

ε. Εκπροσώπηση της Ελλάδος σε ενωσιακούς και διεθνείς
οργανισμούς, όπως στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European
Patent Office, E.P.O.), στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (World
Intellectual Property Organisation, W.I.P.O.), στο Γραφείο Διανοητικής
Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Intellectual Property Office,
E.U.I.P.O.) και σε κάθε αντίστοιχο ενωσιακό ή διεθνή οργανισμό ή φορέα,
αναφορικά με το σύνολο των ασκούμενων αρμοδιοτήτων του.

στ. Παροχή συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με νέες
τεχνολογίες και τεχνογνωσίες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου αυτού
για τα απόρρητα μητρώα, αρχεία και βιβλία.

ζ. Παρακολούθηση και απογραφή της χρήσης
ευρεσιτεχνιών, καινοτομιών και μεταφερόμενης τεχνολογίας στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.

η. Ταξινόμηση ευρεσιτεχνιών και συμβάσεων μεταφοράς
τεχνολογίας κατά κατηγορίες χρήσης, λαμβανομένων υπόψη και των διεθνών
ισχυόντων κριτηρίων.

θ. Απονομή εθνικών εμπορικών σημάτων, τήρηση του
μητρώου σημάτων και γενικά άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΟΒΙ που προβλέπονται από
την εθνική νομοθεσία για το εμπορικό σήμα, καθώς και άσκηση αρμοδιοτήτων
συναφών προς τις ανωτέρω σε σχέση με σήματα.

ι. Συνεργασία με τη Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της
Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) και με άλλες αρχές για τον έλεγχο του παράνομου εμπορίου
παραποιημένων προϊόντων.».

Άρθρο 38

Αρμοδιότητες του Γενικού
Διευθυντή του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Τροποποίηση της παρ. 13 του
άρθρου 2 του ν. 1733/1987

Στην παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 1733/1987 (Α’ 171), περί των αρμοδιοτήτων του
Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, προστίθεται περ. ε’
και η παρ. 13 διαμορφώνεται ως εξής:

«13. Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες.

α. Ευθύνεται για την εφαρμογή των αποφάσεων του
διοικητικού συμβουλίου.

β. Προΐσταται στις υπηρεσίες του ΟΒΙ και μεριμνά για
την ομαλή και αποδοτική τους λειτουργία.

γ. Εκπροσωπεί εξώδικα και δικαστικά τον ΟΒΙ και μπορεί
με πράξη του να αναθέτει κατά περίπτωση ή κατηγορία περιπτώσεων την εκπροσώπηση
στον αναπληρωτή γενικό διευθυντή ή σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου, σε
δικηγόρο του ΟΒΙ ή για συγκεκριμένα θέματα, σε υπάλληλο του ΟΒΙ.

δ. Με πράξη του και σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου, χορηγεί διπλώματα ευρεσιτεχνίας, διπλώματα τροποποίησης και
πιστοποιητικά υποδείγματος χρησιμότητας, εκδίδει τις κατά το άρθρο 13
γνωμοδοτήσεις για τη χορήγηση των μη συμβατικών αδειών εκμετάλλευσης καθώς και
οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό, βεβαίωση ή έγγραφο παροχής πληροφοριών ορίζεται
από το νόμο αυτόν.

ε. Με πράξη του και σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου, χορηγεί εμπορικά σήματα, εκδίδει τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά για
εμπορικά σήματα, εκδίδει αντίγραφα από το μητρώο σημάτων και ενεργεί κάθε άλλη
πράξη που προβλέπεται στη νομοθεσία για τα εμπορικά σήματα. Με απόφαση του
Γενικού Διευθυντή του ΟΒΙ, δύναται να χορηγείται στους Ελεγκτές, Ερευνητές,
Εξεταστές και Καταχωρητές σημάτων εξουσιοδότηση υπογραφής.».

Άρθρο 39

Επικαιροποίηση όρων της
νομοθεσίας για τα σήματα – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4679/2020

Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4679/2020 (Α’ 171), περί της σημασίας που έχουν
ορισμένοι όροι για τις ανάγκες του νόμου αυτού, αντικαθίσταται η περ. στ;
προστίθενται περ. ιστ’ έως ιθ’ και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου οι πιο κάτω
όροι έχουν τη σημασία που παρατίθεται δίπλα σε κάθε έναν από αυτούς:

α) Εθνικό σήμα, ή απλώς σήμα: το δικαίωμα που
απονέμεται από τη Διεύθυνση Σημάτων ή τα Διοικητικά Δικαστήρια, σύμφωνα με τον
παρόντα νόμο, ρυθμίζεται από αυτόν και παράγει αποτελέσματα στην Ελληνική
Επικράτεια.

β) Σήμα της ΕΕ: το δικαίωμα που απονέμεται από το
Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) σύμφωνα με τον
Κανονισμό 2017/1001/ΕΕ, ρυθμίζεται από αυτόν και παράγει αποτελέσματα σε όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας ενιαίο χαρακτήρα σε όλα τα κράτη μέλη.

γ) Διεθνές σήμα ή εγκεκριμένη διεθνής καταχώριση: το
δικαίωμα που στηρίζεται σε Διεθνή Καταχώριση στο διεθνές μητρώο σημάτων που
τηρεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) σύμφωνα με το
Διεθνές Πρωτόκολλο της Μαδρίτης (1989), το οποίο απονέμεται από τη Διεύθυνση
Σημάτων ή τα Διοικητικά Δικαστήρια σύμφωνα με το πιο πάνω Πρωτόκολλο και τον
παρόντα νόμο, μετά από αίτηση επέκτασης της προστασίας του στην Ελληνική
Επικράτεια και προστατεύεται, όπως το εθνικό σήμα.

δ) Διεθνής Καταχώριση: εγγραφή στο Διεθνές Μητρώο που
τηρείται από το Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής
Ιδιοκτησίας (WIPO) σύμφωνα με το πιο πάνω Πρωτόκολλο.

ε) Διεθνές Μητρώο: το μητρώο διεθνών καταχωρίσεων που
τηρεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) σύμφωνα με το πιο
πάνω Πρωτόκολλο.

στ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ): το
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του ν. 1733/1987 (Α’ 171), που είναι σύμφωνα με τον
παρόντα αρμόδιο για την τήρηση του μητρώου σημάτων και έχει τη δικαιοδοσία που
προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 47.

ζ) Ελεγκτές: υπάλληλοι της Διεύθυνσης Σημάτων που
ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 και ελέγχουν τις δηλώσεις
κατάθεσης σημάτων ως προς την πληρότητα του περιεχομένου τους, την αναπαράσταση
του σήματος, την περιγραφή των προϊόντων και των υπηρεσιών, τα τέλη και τα
τυχόν άλλα στοιχεία ή έγγραφα που τις συνοδεύουν.

η) Ερευνητές: υπάλληλοι της Διεύθυνσης Σημάτων που
ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 και πραγματοποιούν έρευνα
για προγενέστερα σήματα κατά την έννοια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5.

θ) Εξεταστές: υπάλληλοι της Διεύθυνσης Σημάτων που
ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 και εξετάζουν τη συνδρομή
απόλυτων λόγων απαραδέκτου κατά την έννοια του άρθρου 4.

ι) Καταχωρητές: υπάλληλοι της Διεύθυνσης Σημάτων που
ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 και καταχωρούν σήματα στο
μητρώο, αφού ελέγξουν ότι δεν ασκήθηκαν ανακοπές ή ότι αυτές απορρίφθηκαν με
απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων για την οποία παρήλθε άπρακτη η
προθεσμία προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο ή ότι απορρίφθηκαν με απόφαση
των Διοικητικών Δικαστηρίων που είναι ή έχει καταστεί τελεσίδικη.

ια) Διοικητική Επιτροπή Σημάτων: η επιτροπή του άρθρου
30 που έχει τη δικαιοδοσία που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 47.

ιβ) Μητρώο Σημάτων ή, απλώς, μητρώο: το μητρώο του
άρθρου 33 το οποίο περιλαμβάνει εθνικά σήματα, εθνικά συλλογικά σήματα, εθνικά
σήματα πιστοποίησης, διεθνή σήματα, καθώς και τις σχετικές δηλώσεις (αιτήσεις)
που εκκρεμούν για εξέταση.

ιγ) Δήλωση κατάθεσης σήματος ή, απλώς, δήλωση: αίτηση
για την απονομή δικαιώματος σε εθνικό σήμα που εξετάζεται με βάση τις τυπικές
και ουσιαστικές προϋποθέσεις του παρόντος.

ιδ) Καταχώριση: η οριστική εγγραφή της δήλωσης
κατάθεσης σήματος στο Μητρώο Σημάτων μετά την εξέταση των τυπικών και
ουσιαστικών προϋποθέσεων του παρόντος με την οποία γεννάται το δικαίωμα στο
εθνικό σήμα.

ιε) Διεκδίκηση διεθνούς προτεραιότητας ή διεκδίκηση
προτεραιότητας ή δικαιώματα προτεραιότητας: η πλασματική χρονική προτεραιότητα
που απολαύει στην Ελλάδα μια δήλωση κατάθεσης εθνικού σήματος σύμφωνα με το
άρθρο 4 της Διεθνούς Σύμβασης Παρισίων 1883 (ν. 213/1975, Α 258) ή μια διεθνής καταχώριση σύμφωνα με τα
άρθρα 3, 3 τρις και 4 του Διεθνούς Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης του 1989.

ιστ) Διεύθυνση Σημάτων: όπου στον παρόντα αναφέρεται η
Διεύθυνση Σημάτων, νοείται ο ΟΒΙ.

ιζ) Διευθυντής ή Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σημάτων:
όπου στον παρόντα αναφέρεται ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Σημάτων, νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΒΙ.

ιη) Ιστότοπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
όπου στον παρόντα αναφέρεται ο ιστότοπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, νοείται ο ιστότοπος του ΟΒΙ.

ιθ) Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων: οι αρμοδιότητες
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου
2, περί του καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών του αρχείου απεικόνισης του
σήματος, στην παρ. 1 του άρθρου 20, περί του καθορισμού του τύπου της δήλωσης
σήματος, στην παρ. 6 του άρθρου 33, περί του καθορισμού των τεχνικών
προδιαγραφών του ηλεκτρονικού μητρώου σημάτων, στην παρ. 4 του άρθρου 35, περί
του καθορισμού προδιαγραφών ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου και τήρησης
φακέλων, στην παρ. 3 του άρθρου 82, περί του καθορισμού του τύπου της δήλωσης
μετατροπής διεθνούς σήματος, στην παρ. 3 του άρθρου 84, περί του καθορισμού του
τύπου της δήλωσης μετατροπής σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφέρονται στο
Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΒΙ. Όπου στις διατάξεις αυτές γίνεται αναφορά σε
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, νοείται απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΟΒΙ.».

Άρθρο 40

Ελεγκτές, ερευνητές, εξεταστές
και καταχωρητές σημάτων – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4679/2020

Στην παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4679/2020 (Α’ 71), περί των καθηκόντων και
προσόντων των Ελεγκτών, Ερευνητών, Εξεταστών και Καταχωρητών σημάτων,
τροποποιούνται το πέμπτο, έβδομο και όγδοο εδάφιο, προστίθεται ένατο εδάφιο και
η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η δήλωση κατάθεσης σήματος ελέγχεται ως προς την
πληρότητα του περιεχομένου της, την αναπαράσταση του σήματος, την περιγραφή των
προϊόντων και των υπηρεσιών, τα τέλη και τα τυχόν άλλα στοιχεία ή έγγραφα που
τη συνοδεύουν από Ελεγκτή. Στη συνέχεια, γίνεται έρευνα για προγενέστερα σήματα
κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 από Ερευνητή. Η συνδρομή
απόλυτων λόγων απαραδέκτου κατά την έννοια του άρθρου 4 εξετάζεται από
Εξεταστή. Αν δεν συντρέχουν απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου, ο Εξεταστής είναι
αρμόδιος να κάνει δεκτή τη δήλωση κατάθεσης σήματος. Στην περίπτωση αυτή, ο
Εξεταστής δίνει εντολή για τη δημοσίευση της απόφασής του που κάνει δεκτή τη
δήλωση κατάθεσης σήματος με την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο του
Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, προκειμένου να ενημερωθούν οι τυχόν τρίτοι
που θα ήθελαν να ασκήσουν ανακοπές σύμφωνα με το άρθρο 25. Αν δεν ασκηθούν
ανακοπές ή αυτές απορριφθούν με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων για
την οποία παρήλθε άπρακτη η προθεσμία προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο ή
απορριφθούν με απόφαση των Διοικητικών Δικαστηρίων που είναι ή έχει καταστεί
τελεσίδικη, τότε το σήμα καταχωρείται στο μητρώο σημάτων με πράξη του
Καταχωρητή που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο των προϋποθέσεων αυτών. Οι
υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα Ελεγκτών, Ερευνητών, Εξεταστών και Καταχωρητών
καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας καθορίζονται, επίσης, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που πρέπει
να πληρούν οι ως άνω υπάλληλοι, για να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν επαρκή
επιστημονική κατάρτιση ή επαγγελματική εμπειρία και ότι το έργο τους είναι
υψηλής ποιότητας. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας δύναται να χορηγείται στους ως άνω υπαλλήλους εξουσιοδότηση
υπογραφής.».

Άρθρο 41

Ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης
κατάθεσης και της αναπαράστασης σήματος – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 22
του ν. 4679/2020

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 4679/2020 (Α’ 71), περί των τυπικών προϋποθέσεων
της δήλωσης κατάθεσης σήματος, αντικαθίσταται και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως
εξής:

«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι τεχνικές προδιαγραφές, η τεχνική διαχείριση και
κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης κατάθεσης και της
αναπαράστασης του σήματος και την εφαρμογή της παρ. 3. Η δήλωση κατάθεσης
υπογράφεται με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του καταθέτη φυσικού
προσώπου ή, κατά περίπτωση, του πληρεξούσιου δικηγόρου του ή την εγκεκριμένη
ηλεκτρονική σφραγίδα του καταθέτη νομικού προσώπου ή η ταυτοποίηση γίνεται με
οποιοδήποτε σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης κατά την έννοια του Κανονισμού
(ΕΕ) 910/2014.».

Άρθρο 42

Διοικητική Επιτροπή Σημάτων –
Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4679/2020

Στο άρθρο 30 του ν. 4679/2020 (Α’ 71), περί της Διοικητικής Επιτροπής
Σημάτων, τροποποιούνται η παρ. 1, η περ. στ’ της παρ. 2, η παρ. 3, οι παρ. 5
έως 7 και οι παρ. 11 έως 12, καταργούνται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 και η
παρ. 13 και το άρθρο 30 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 30

(Άρθρο 45 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Διοικητική Επιτροπή Σημάτων

1.Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων εδρεύει στην Αθήνα και
συνεδριάζει στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, σε γραφείο που ορίζεται με
απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Κάθε κόστος ή δαπάνη για τη λειτουργία
της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων βαρύνει τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

2.Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων είναι αρμόδια για την
αποδοχή ή την απόρριψη των ακόλουθων αιτήσεων:

α) της ανακοπής σύμφωνα με το άρθρο 25,

β) της προσφυγής κατά αποφάσεων των Εξεταστών σύμφωνα
με το άρθρο 29,

γ) της αίτησης για έκπτωση από το δικαίωμα στο σήμα
σύμφωνα με το άρθρο 50,

δ) της αίτησης ακυρότητας σήματος σύμφωνα με το άρθρο
52,

ε) της παρέμβασης σύμφωνα με την παρ. 12 σε
οποιαδήποτε διαδικασία που εκκρεμεί ενώπιόν της, καθώς και

στ) για την επίλυση κάθε διαφοράς που ανακύπτει μεταξύ
του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και των καταθετών ή δικαιούχων σημάτων
ή τρίτων κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

3.Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων συγκροτείται με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, και λειτουργεί σε τριμελή
τμήματα. Κάθε τμήμα της αποτελείται από:

α) έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως
πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,

β) έναν υπάλληλο του δημόσιου τομέα, κατηγορίας ΠΕ ή
ΕΕΠ, που υπηρετεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με αποδεδειγμένη
εμπειρία στο αντικείμενο των σημάτων, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του, και σε
περίπτωση αδυναμίας ορισμού του, ενός υπαλλήλου που υπηρετεί σε φορείς του
άρθρου 3 του ν. 4440/2016 (Α’ 224),

γ) έναν υπάλληλο, ΠΕ ή ΕΕΠ, πτυχιούχο νομικής, που
υπηρετεί στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ως μέλος, με τον αναπληρωτή
του.

Στις περ. β) και γ), αντί για υπαλλήλους του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας,
μπορεί να ορίζονται ως μέλη της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων ή αναπληρωτές,
νομικοί με επιστημονική εξειδίκευση ή εμπειρία στο δίκαιο των εμπορικών σημάτων
ή της διανοητικής ιδιοκτησίας. Για αυτά τα μέλη ισχύουν αναλόγως τα
ασυμβίβαστα, οι υποχρεώσεις, τα πειθαρχικά παραπτώματα και η πειθαρχική
διαδικασία των άρθρων 12, 13 και 13 Α του ν. 3959/2011 (Α’ 93), που προβλέπονται και για τα
μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ο εκάστοτε αρχαιότερος, κατά την επετηρίδα του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων είναι
επικεφαλής όλων των τμημάτων της και ασκεί διοικητικές αρμοδιότητες για κάθε
οργανωτικό θέμα. Στον πρόεδρο, τα μέλη και τους αναπληρωτές μελών της
Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων καταβάλλεται αποζημίωση, ανά συνεδρίαση και κατ’
αποκοπή, από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων που εκδίδεται μετά από
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας,
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για το ύψος της αποζημίωσης αυτής.

4.Οι εισηγητές στις υποθέσεις της Διοικητικής
Επιτροπής Σημάτων ορίζονται με πράξη του προέδρου του τμήματος στο οποίο
εισάγονται προς εξέταση. Η κατανομή των υποθέσεων στα τμήματα της Επιτροπής
καθορίζεται σύμφωνα με τη χρονική σειρά κατάθεσης των σχετικών αιτήσεων της
παρ. 2.

5.Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων συνεδριάζει σε ημέρες
και ώρες οι οποίες ορίζονται, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην αρχή κάθε έτους και γνωστοποιούνται με
τοιχοκόλληση στο γραφείο της αρμόδιας Διεύθυνσης, καθώς και με ανάρτηση στον
διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Η συζήτηση σε κάθε
τμήμα της Επιτροπής γίνεται με βάση το έκθεμα που καταρτίζει ο πρόεδρός του. Το
έκθεμα τοιχοκολλάται στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και αναρτάται στον
ανωτέρω διαδικτυακό τόπο οκτώ (8) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης
της Επιτροπής.

6.Οι συνεδριάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων
είναι δημόσιες και τηρούνται πρακτικά από τον γραμματέα κάθε τμήματος, που
ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Διοικητικής Επιτροπής
Σημάτων παρέχεται από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Οργανισμού Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας.

7.Τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων δεν
επιτρέπεται να έχουν συμμετάσχει στη λήψη αποφάσεων του Οργανισμού Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας σχετικά με την παραδοχή ή την απόρριψη της αμφισβητούμενης δήλωσης
σήματος.

8.Η θητεία των μελών της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων
είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρόνο. Ο πρόεδρος και τα μέλη
της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων είναι ανεξάρτητοι κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους και μπορούν να παυθούν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για σοβαρούς λόγους σχετικούς με την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
ιδίως για παράβαση της αρχής της αμεροληψίας, αδικαιολόγητη αποχή από την
εκτέλεση των καθηκόντων τους και άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας.

9.Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων υποστηρίζεται με
υπαλλήλους που υπηρετούν στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, καθώς και με
υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω αποσπάσεων στον Οργανισμό Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τον ν. 4440/2016 (Α’ 224).

10.Όσοι υποβάλλουν στη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων
αιτήσεις της παρ. 2, καθώς και αυτοί κατά των οποίων στρέφονται οι αιτήσεις
αυτές παρίστανται σε αυτήν μετά ή δια δικηγόρου και μπορούν να αναπτύσσουν τους
ισχυρισμούς τους εγγράφως και να υποβάλουν κάθε χρήσιμο για την υποστήριξη της
υπόθεσής τους στοιχείο ή έγγραφο. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι είναι ταυτόχρονα
και αντίκλητοι των μερών που εκπροσωπούν. Για τη νόμιμη παράστασή τους οφείλουν
να δηλώνουν ταχυδρομική διεύθυνση, καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στις οποίες μπορούν να γίνονται κοινοποιήσεις. Οι πληρεξούσιοι
δικηγόροι μπορούν να παρίστανται και με δήλωση που κατατίθεται στον αρμόδιο
γραμματέα το αργότερο την παραμονή της συζήτησης και σημειώνεται αμέσως στο
έκθεμα. Στην περίπτωση αυτή, οφείλουν να ενημερώνονται με δική τους πρωτοβουλία
από τη γραμματεία της Επιτροπής για την τυχόν υποβολή αιτήματος απόδειξης χρήσης
και γενικά για την πορεία της υπόθεσης. Από την απουσία των ενδιαφερομένων
μερών δεν τεκμαίρεται ομολογία και η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων λαμβάνει
απόφαση ως να ήταν παρόντα όλα τα μέρη. Ενώπιον της Επιτροπής για υποθέσεις επί
ανακοπών, προσφυγών, και αιτήσεων επίλυσης διαφοράς γίνονται δεκτά τα
αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας και για υποθέσεις επί αιτήσεων έκπτωσης ή ακυρότητας σήματος
γίνονται δεκτά τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται από τις διατάξεις του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Σε κάθε περίπτωση, γίνονται δεκτές ένορκες
βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου με κλήτευση του
αντιδίκου προ δύο τουλάχιστον εργασίμων ημερών. Η Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει
την εξέταση μαρτύρων ενώπιον της.

11.Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά
πλειοψηφία και πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Οι απορριπτικές αποφάσεις της
Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων κοινοποιούνται με επιμέλεια του Οργανισμού
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στα ενδιαφερόμενα μέρη ή στους αντικλήτους τους με
κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Γ ια τις κοινοποιήσεις
εφαρμόζονται αναλόγως το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21.

12.Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να παρεμβαίνει
ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων. Η παρέμβαση ασκείται με έγγραφο που
κατατίθεται στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και κοινοποιείται με
επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα άλλα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία με
δικαστικό επιμελητή, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση.
Αν δεν τηρηθεί αυτή η προθεσμία, η παρέμβαση είναι απαράδεκτη.».

Άρθρο 43

Δημοσιεύσεις για τα σήματα –
Αντικατάσταση του άρθρου 86 του ν. 4679/2020

Το άρθρο 86 του ν. 4679/2020 (Α’ 71), περί των δημοσιεύσεων που
προβλέπονται στον νόμο αυτόν, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 86 Δημοσιεύσεις

Οι δημοσιεύσεις που προβλέπονται από τον παρόντα,
γίνονται στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.».

Άρθρο 44

Τέλη για τη λειτουργία του
μητρώου σημάτων – Αντικατάσταση του άρθρου 87 του ν. 4679/2020

Το άρθρο 87 του ν. 4679/2020 (Α’ 71), περί των τελών για τα σήματα,
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 87

(Άρθρο 42 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Τέλη

1.Τα κάτωθι τέλη προορίζονται για τη λειτουργία του
μητρώου σημάτων και των λοιπών μητρώων για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
που τηρεί ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, καθώς και για την εν γένει
λειτουργία του Οργανισμού, και εισπράττονται από αυτόν. Τα τέλη καθορίζονται ως
εξής: α. κατάθεση σήματος, που υποβάλλεται έγχαρτα, εκατόν είκοσι (120) ευρώ,

β. κατάθεση σήματος, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά,
εκατό (100) ευρώ,

γ. για κάθε επιπλέον κλάση, είκοσι (20) ευρώ, δ.
κατάθεση σήματος από μετατροπή σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνούς
καταχώρισης ή από διαίρεση δήλωσης σήματος σε περισσότερα μέρη, εκατόν πενήντα
(150) ευρώ,

ε. κάθε επιπλέον κλάση, είκοσι (20) ευρώ, στ. παράταση
προστασίας σήματος, που υποβάλλεται έγχαρτα, εκατόν δέκα (110) ευρώ, ζ.
παράταση προστασίας σήματος, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενενήντα (90) ευρώ,
η. κάθε επιπλέον κλάση, είκοσι (20) ευρώ, θ. μεταβίβαση σήματος, ενενήντα (90)
ευρώ, ι. παραχώρηση άδειας χρήσης, ενενήντα (90) ευρώ,

ια. εγγραφή εμπράγματων δικαιωμάτων, σαράντα (40)
ευρώ,

ιβ. έλεγχος και διαβίβαση διεθνούς αίτησης, δεκαπέντε
(15) ευρώ,

ιγ. αντικατάσταση εθνικού σήματος από διεθνή
καταχώριση, εκατόν δέκα (110) ευρώ, ιδ. κατάθεση προσφυγών, ανακοπών,
παρεμβάσεων και αιτήσεων ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, εβδομήντα
(70) ευρώ, ιε. παράβολο συζήτησης ανακοπών, προσφυγών, παρεμβάσεων και αιτήσεων
ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, σαράντα (40) ευρώ, ιστ. επαναφορά
των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, εκατόν δέκα (110) ευρώ, ιζ. έκδοση
αντιγράφου σήματος, ένα (1) ευρώ.

2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα υπέρ του Δημοσίου τέλη
που ορίζονται στην παρ. 1 σε ποσοστό μεγαλύτερο ή μικρότερο κατά τριάντα τοις
εκατό (30%).».

Άρθρο 45

Εξουσιοδοτικές διατάξεις –
Τροποποίηση του άρθρου 88 του ν. 4679/2020

Το άρθρο 88 του ν. 4679/2020 (Α’ 71), περί των εξουσιοδοτικών
διατάξεων του νόμου αυτού, και ο τίτλος του, αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 88

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1.Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας,
καθορίζονται:

α) ο αριθμός των τμημάτων της Διοικητικής Επιτροπής
Σημάτων,

β) ο ορισμός των μελών των τμημάτων της Διοικητικής
Επιτροπής Σημάτων, καθώς και των αναπληρωτών τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 30.

2.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας καθορίζονται:

α) τα κριτήρια επιλογής και τα προσόντα των υπαλλήλων
του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που εκτελούν χρέη Ελεγκτών, Ερευνητών,
Εξεταστών και Καταχωρητών, ή ορίζονται μέλη ή αναπληρωτές μελών στη Διοικητική
Επιτροπή Σημάτων, β) οι όροι τήρησης του ηλεκτρονικού μητρώου σημάτων, το οποίο
μετά την ολοκλήρωσή του πρόκειται να αντικαταστήσει το έντυπο μητρώο σημάτων,
γ) ο τρόπος κατάθεσης των νέων μορφών σημάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
ζήτημα.».

Άρθρο 46

Κόστος μεταφοράς του μητρώου
σημάτων, του αρχείου σημάτων και λοιπών υποστηρικτικών συστημάτων στον
Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Κάθε κόστος ή δαπάνη για τη μεταφορά και λειτουργία
του μητρώου σημάτων, του αρχείου σημάτων, των πληροφοριακών και λοιπών
συστημάτων που το υποστηρίζουν, της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και κάθε άλλο
σχετικό κόστος του παρόντος Κεφαλαίου, βαρύνει τον Οργανισμό Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας.

Άρθρο 47

Καταργούμενες διατάξεις
Κεφαλαίου Γ’

Η παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 1733/1987 (Α’ 171), περί της έκδοσης προεδρικού
διατάγματος για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας αρμοδιοτήτων
καταχώρισης και έκδοσης σημάτων, καταργείται.

Άρθρο 48

Έναρξη ισχύος και μεταβατικές
διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

1.Το παρόν Κεφάλαιο τίθεται σε ισχύ με την έκδοση
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, κατόπιν
σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου, διαπιστώνονται η ολοκλήρωση της
μεταφοράς στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του φυσικού (έγχαρτου) και
ηλεκτρονικού μητρώου σημάτων, των πληροφοριακών και λοιπών αντίστοιχων
συστημάτων που το υποστηρίζουν, του αρχείου σημάτων, καθώς και η αναγκαία και
επαρκής στελέχωση του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με ανθρώπινο δυναμικό
και υλικοτεχνικές υποδομές.

2.Δηλώσεις σημάτων που κατά την έναρξη της ισχύος του
παρόντος Κεφαλαίου είναι εκκρεμείς στη Διεύθυνση Σημάτων της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, εξετάζονται από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

3.Υποθέσεις που κατά την έναρξη της ισχύος του
παρόντος Κεφαλαίου είναι εκκρεμείς στη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων χωρίς να
έχουν συζητηθεί, εκδικάζονται από τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων με τη νέα
σύνθεσή της που προβλέπεται στον παρόντα.

4.Κατ’ εξαίρεση των διαλαμβανόμενων στην παρ. 1, από
τη δημοσίευση του παρόντος και έως τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κεφαλαίου:

(α) Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας αποκτά
πρόσβαση στο φυσικό και ηλεκτρονικό μητρώο σημάτων, στα πληροφοριακά συστήματα
και στα λοιπά συστήματα που το υποστηρίζουν, καθώς και στο αρχείο σημάτων, για
τις ανάγκες της μεταφοράς τους σε αυτόν. Η μεταφορά γίνεται χωρίς να διακοπεί η
ομαλή λειτουργία του μητρώου και των συναφών υπηρεσιών για το κοινό.

(β) Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Σημάτων της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων παρέχουν άμεση και ουσιαστική συνδρομή προς τον Οργανισμό
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για την ταχεία ανάληψη των αρμοδιοτήτων που αφορούν
στα σήματα, διευκολύνουν τη μεταφορά του μητρώου και του αρχείου σημάτων, των
συστημάτων που το υποστηρίζουν και ενημερώνουν σχετικά τους υπαλλήλους του.

(γ) Πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος, οι
υπάλληλοι του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας μπορεί να εκπαιδεύονται από
κοινού με τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Σημάτων της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για
ζητήματα που αφορούν στα σήματα.

(δ) Υπάλληλοι του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
μπορεί να παρακολουθούν, από κοινού με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Σημάτων της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, τις εργασίες, τα προγράμματα και τις δράσεις του Γραφείου
Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Intellectual
Property Office, E.U.I.P.O.) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής
Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organisation, W.I.P.O.).

5.Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, πρακτικής, οργανωτικής, τεχνικής ή άλλης
φύσεως σε σχέση με την παρ. 2, καθώς και την εν γένει εφαρμογή του παρόντος
Κεφαλαίου, με στόχο την ομαλή μεταφορά των αρμοδιοτήτων, του μητρώου και του
αρχείου για τα σήματα στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, καθώς και για την
εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία και παροχή υπηρεσιών του μητρώου σημάτων στο
κοινό.