Συναινετικό Διαζύγιο

saw is splitting a house isolated on white backgro E6WN2V7
Συναινετικό Διαζύγιο

Συναινετικό Διαζύγιο Μικρές αλλαγές για τους σε διάσταση συζύγους επιφέρει ο νέος νόμος όσον αφορά την ρύθμιση του συναινετικού διαζυγίου. Αντίθετα  σημαντική ρύθμιση αποτελεί η θεσμοθέτηση διαδικασίας συναινετικής ανανέωσης ή νέας ρύθμισης επιμέλειας επικοινωνίας και διατροφής μετά την αρχική ρύθμιση του συναινετικού διαζυγίου  και την παρέλευση του αρχικά συμφωνημένου χρόνου (εξωδικαστηριακής).

 

Μόνη σημαντική αλλαγή η αντικατάσταση της κατάθεσης του ιδιωτικού συμφωνητικού στο Ειρηνοδικείο και η απαίτηση γνησίου υπογραφής του.

 

Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα και κοινής ψηφιακής δήλωσης

 

(1) χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Στην περίπτωση αυτή η υποβολή γίνεται με σύμπραξη πληρεξουσίου δικηγόρου. Η συμφωνία
έγγραφη ή ψηφιακή υποβάλλεται ώστε να περιληφθεί τον εκτελεστό τίτλο σε συμβολαιογράφο

 

(2) (Βεβαίωση λύσης γάμου και εάν υπάρχουν παιδιά επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής των ανηλίκων τέκνων)

Επίσης αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος, πρέπει με την έγγραφη συμφωνία ή την κοινή ψηφιακή δήλωση της παρ. 1 ή με άλλη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που καταρτίζεται όπως ορίζεται στην παρ. 1 και ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) έτη, να ρυθμίζεται η κατανομή της γονικής μέριμνας και ιδίως η επιμέλεια των τέκνων, ο τόπος διαμονής τους, ο γονέας με τον οποίο διαμένουν, η επικοινωνία τους με τον άλλο γονέα και η διατροφή τους.

     Κατόπιν η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει κατατεθεί η σύσταση του γάμου, ή με ενημέρωση του ληξιαρχείου με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ – που αποτελεί μία ακόμη καινοτομία του νόμου) (3) όπου και λύνεται και τυπικά ο γάμος.

 

Διατηρείται η απαίτηση μεσολάβησης 10 ημερών από την υπογραφή ή ψηφιακή κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού μέχρι την συνομολόγηση (υπογραφή) του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :

1. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανηλίκων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

2 .Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, η οποία πρέπει να ρυθμίζει τα παραπάνω θέματα τουλάχιστον για διετία, μπορεί να ρυθμίζονται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία (θεσμοθετείται διαδικασία συναινετικής ανανέωσης ή νέας ρύθμισης επιμέλειας επικοινωνίας και διατροφής μετά την αρχική ρύθμιση και την παρέλευση του συμφωνημένου χρόνου)

Αντικαθίσταται το άρθρο 1441 του
ΑΚ  Συναινετικό διαζύγιο

 

Με το άρθρο 4 του νέου νόμου αντικαθίσταται το άρθρο 1441 του
ΑΚ  Συναινετικό διαζύγιο – Αντικατάσταση άρθρου 1441 ΑΚ  (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) ως εξής: «Άρθρο 1441 Συναινετικό διαζύγιο

 1. Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία ή κοινή ψηφιακή δήλωση να λύσουν τον γάμο τους. Στην περίπτωση υποβολής κοινής ψηφιακής δήλωσης δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων. Η έγγραφη συμφωνία ή η κοινή ψηφιακή δήλωση συνάπτονται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία ή με ψηφιακή σύμπραξη πληρεξούσιου δικηγόρου αντίστοιχα για καθέναν από αυτούς. Όταν η συμφωνία είναι έγγραφη, υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνο από τους τελευταίους,εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.
 2. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ : Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος, πρέπει με την έγγραφη συμφωνία ή την κοινή ψηφιακή δήλωση της παρ. 1 ή με άλλη συμφωνία μεταξύ
  των συζύγων, που καταρτίζεται όπως ορίζεται στην παρ. 1 και ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) έτη, να ρυθμίζεται η κατανομή της γονικής μέριμνας και ιδίως η επιμέλεια των τέκνων, ο τόπος διαμονής τους, ο γονέας με τον οποίο
  διαμένουν, η επικοινωνία τους με τον άλλο γονέα και η διατροφή τους.
 3. α. Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και κάθε χωριστή συμφωνία για την επιμέλεια, τον τόπο διαμονής, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων, υποβάλλονται από τους πληρεξουσίους
  δικηγόρους του κάθε συζύγου μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο. β. Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της παρ. 4 απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων ή την κοινή ψηφιακή δήλωση. Η ημερομηνία της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αυτών.
 4. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη
  συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνο οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα δίδεται τον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης.Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των
  ανηλίκων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας,
  μπορεί να ρυθμίζονται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία.
 5. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει κατατεθεί η σύσταση του
  γάμου, ή με ενημέρωση του ληξιαρχείου με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής
  και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).». Αιτιολογική έκθεση : … με τη δυνατότητα λύσης του γάμου με ηλεκτρονικά μέσα,
  εξοικονομείται χρόνος υπέρ των συζύγων και αποφεύγεται η ταλαιπωρία αυτών στις γραμματείες των δικαστηρίων. Επιπλέον, προβλέπεται η κοινή συμφωνία
  των συζύγων για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου να λαμβάνει χώρα με κοινή ψηφιακή δήλωση, μη απαιτουμένης της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής προς τον σκοπό αποφυγής μιας διαδικασίας που στερείται ουσιαστικής
  σκοπιμότητας .

Συναινετικό Διαζύγιο

Συναινετικό Διαζύγιο

 1. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της
  συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει κατατεθεί η σύσταση του
  γάμου, ή με ενημέρωση του ληξιαρχείου με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής
  και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).».
  Αιτιολογική έκθεση : … με τη δυνατότητα λύσης του γάμου με ηλεκτρονικά μέσα,
  εξοικονομείται χρόνος υπέρ των συζύγων και αποφεύγεται η ταλαιπωρία αυτών
  στις γραμματείες των δικαστηρίων. Επιπλέον, προβλέπεται η κοινή συμφωνία
  των συζύγων για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου να λαμβάνει χώρα με κοινή
  ψηφιακή δήλωση, μη απαιτουμένης της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής
  προς τον σκοπό αποφυγής μιας διαδικασίας που στερείται ουσιαστικής
  σκοπιμότητας .