Σκέψεις για την συζήτηση για εξαίρεση από patentability σε φάρμακα, τεστ και εμβόλια ή άλλη λύση συμβατή με την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η σύγκρουση των δικαιωμάτων του ευρεσιτέχνη με αυτά της δημόσιας υγείας, η σημασία της κατοχύρωσης πατέντας στην ανάπτυξη της έρευνας (με διπλό τρόπο: αφενός το ενισχυμένο κίνητρο που δίνει η δυνατότητα της αποκλειστικής εκμετάλλευσης για την ενίσχυση της έρευνας και αφετέρου η υποχρέωση του δικαιούχου να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενο της ευρεσιτεχνίας με τις πρόδηλες θετικές συνέπειες στην έρευνα και επιστήμη), η απελευθέρωση της ευρεσιτεχνίας στο public domain (δημόσιο χώρο) μετά 20ετία, ο κίνδυνος εάν εξαιρεθούν οι πατέντες στο χώρο της βιομηχανίας της υγείας και του φαρμάκου η βιομηχανία να βρει άλλους τρόπους προστασίας (εμπορικά μυστικά, αθέμιτος ανταγωνισμός) ή να περιοριστεί η έρευνα στην ανάπτυξη ευρεσιτεχνιών σε κρίσιμους για την υγεία τομείς, η εναλλακτική λύση της “υποχρεωτικής” άδειας με κρατική νομοθεσία και προκαθορισμένο αντάλλαγμα (loyalty). Η συζήτηση αυτή θα δημιουργήσει και προσδιορίσει την έννοια, εξαιρέσεις, περιορισμούς, την “θετική” προστασία και του εύρους της στην περίπτωση της ευρεσιτεχνίας και λοιπών μορφών κατοχύρωσης της εφευρετικότητας όπως και γενικότερα στην έννοια και προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Η παγκόσμια πίεση αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης επιταχύνει την συζήτηση. Παγκόσμιοι Οργανισμοί και περιφερειακές ενώσεις κρατών (πχ ΕΕ) ως διακυβερνητικοί οργανισμοί και πρωτίστως τα Κράτη Μέλη τους πρέπει τώρα να αναλάβουν την ευθύνη της προστασίας της δημόσιας υγείας οριοθετώντας τα σχετικά δικαιώματα επ ωφελεία των πολιτών τους, λαμβάνοντας όμως υπόψη και την προστασία ιδιωτικών και δημόσιων ερευνητικών φορέων. Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο με την διαφαινόμενη αδυναμία των εμπλεκόμενων εταιριών να ανταποκριθούν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις σε σχέση με τις συνομολογημένες ποσότητες εμβολίων που χρειάζονται και συμφωνήθηκαν και στην κάλυψη με εμβόλια του λεγόμενου «τρίτου κόσμου». Όμως ο κόσμος μας είναι ένας (όχι … τρεις) και η ανθρώπινη αξία (ανθρώπινο δικαίωμα που προστατεύεται) δεν σχετίζεται με την οικονομική δυνατότητα. Η εναλλακτική λύση της “υποχρεωτικής” άδειας σε εν δυνάμει παραγωγούς, με κρατική νομοθεσία και προκαθορισμένο αντάλλαγμα (loyalty) και βεβαίως πιστοποίηση της ικανότητας του παραγωγού ή άλλη διευθέτηση σε παγκόσμιο περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (ιδίως στα “ισχυρά” κράτη) ίσως καταστεί μέρος μίας άμεσα επιβεβλημένης λύσης.