Νομολογία του Γραφείου μας: Προσωρινή Διαταγή αναστολής εκτέλεσης προστίμου ΕΦΚΑ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Διοικητικό Δίκαιο, Πρόστιμο ΕΦΚΑ, εργοδότης υπότροπος κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν 4554/18 , προσφυγή, αίτηση αναστολής εκτέλεσης, προσωρινή διαταγή ΔΕΚΤΗ

Δικηγορικό Γραφείο Διονυσίου Παντή και Συνεργατών

ΔΝΣΗ: ΣΟΛΩΝΟΣ 120, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. Τηλ 2130455530-6973321585
e-mail: pantislawoffice@gmail.com
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ Του
…………….., κατοίκου Αγίου Ιωάννη Ρέντη …, Πειραιά,
ΚΑΤΑ
• ΕΦΚΑ – Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης Αττικής (Αθήνα, Μενάνδρου 41-43)
• ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ε.Κ.Α ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Λ. Κηφισίας αρ. 178)
• Για την αναστολή εκτέλεσης της Υπ’ Αριθμ. …… /26-4-2021 Πράξεως Επιβολής Προστίμου του Νόμου 4554/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4635/2019.

Κατά της καθής διοικητικής πράξης ΠΡΟΣΦΥΓΗ την 23-06-2021 με το ακόλουθο κατά λέξη περιεχόμενο με την οποία ζητώ την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης:
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΧ. ΠΑΝΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΣΟΛΩΝΟΣ 120, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. Τηλ 2130455530-6973321585 e-mail: pantislawoffice@gmai.com
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Του
…………………….

ΚΑΤΑ
ΕΦΚΑ – Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης Αττικής (Αθήνα, Μενάνδρου 41- 43)
ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ПЕКА ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Λ. Κηφισίας αρ. 178)
Της ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ …../26.4.2021 Πράξεως Επιβολής Προστίμου του Νόμου 4554/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4635/19 και του από
25.4.2021 Δελτίου Ελέγχου.

Διατηρώ ατομική επιχείρηση ….
Στις 25.4.2021 και ώρα 13.35 υπάλληλοι του ПЕКА ΑΤΤΙΚΗΣ σε επιτόπιο έλεγχο που διενήργησαν στο ανωτέρω κατάστημα μου (Αγιο Ιωάννη Ρέντη, αρ.133), δήθεν διαπίστωσαν ότι εργάζονταν εκεί ο ……. με ΑΜΚΑ …………….. . Όμως, στην πραγματικότητα, ο ανωτέρω δεν έχει ουδεμία εργασιακή σχέση με την ατομική μου επιχείρηση, αλλά, ……..
Το κατάστημα μου …. .
Αντίθετα, οι ανωτέρω ελεγκτές δια του ανωτέρω δελτίου ελέγχου, θεώρησαν ότι ….. και για τον λόγο αυτό επέβαλαν πρόστιμο 21.000 ΕΥΡΩ (!!!) για δήθεν αδήλωτο εργαζόμενο δια της προσβαλλόμενης ….. Πράξεως Επιβολής Προστίμου του Νόμου 4554/2018 επειδή εσφαλμένα με θεώρησαν υπότροπο κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν 4554/18 όπως ισχύει με το άρθρο 65 του ν 4635/19 ενώ εάν στην πραγματικότητα …. .
Επειδή τα ανωτέρω προκύπτουν πέραν πάσης αμφιβολίας και από το γεγονός ότι: 1 …..
Επειδή …. .
Επειδή είναι φανερό ότι ………………….
Επειδή ….. .
Επειδή σε κάθε ….
Επειδή σε κάθε περίπτωση το πρόστιμο είναι …. .
Επειδή σε κάθε περίπτωση η προσβαλλόμενη πράξη δεν φέρει την αναγκαία αιτιολογία (η οποία δεν προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου) και συγκεκριμένα: 1 ….
Επειδή κατά τα ανωτέρω, πρέπει να ακυρωθούν τα προσβαλλόμενα πρόστιμα και η προσβαλλόμενη καταλογιστική πράξη και για τον λόγο ότι παρότι ….
Κατά την παράλειψη αυτή παραβιάστηκε η αρχή της …..
Επειδή η παρούσα προσφυγή μου ασκείται εμπρόθεσμα.
Επειδή η παρούσα προσφυγή μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.
Επειδή επιφυλάσσομαι να προσκομίσω κατά τη συζήτηση της παρούσας όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμω και ουσία βασιμότητα της προσφυγής μου.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και για όσους επιφυλάσσομαι να προσθέσω κατά τη συζήτηση της παρούσης
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Να γίνει δεκτή καθ’ ολοκληρίαν η παρούσα προσφυγή μου.
Να ακυρωθούν ή άλλως εξαφανισθούν οι υπ’ αριθμόν …. /26.4.2021 Πράξεως Επιβολής Προστίμου του Νόμου 4554/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4635/19 και του από 25.4.2021 Δελτίου Ελέγχου.
Αθήνα, 23-06-2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Επειδή η προσφυγή μου θα ευδοκιμήσει ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς.
Επειδή συντρέχει λόγος προσωρινής αναστολής της προσβαλλόμενης πράξης μέχρι την συζήτηση της αίτησης μου στο Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.
Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο για την χορήγηση της αϊτούμενης αναστολής.
Επειδή θα υποστώ ανεπανόρθωτη βλάβη σε περίπτωση που δεν ανασταλούν οι καθών προσβαλλόμενες όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της προσφυγής αλλά και αφού: ….
Επειδή η επιχείρηση μου ….
Επειδή περαιτέρω καιλόγω της καταγωγής μου διαμέσω της ….
Επειδή κατά τα ανωτέρω με την τυχόν εκτέλεση της απόφασης κινδυνεύω να ……
Επειδή το ΕΦΚΑ δεν ……
Επειδή η εκτέλεση της ανωτέρω προσβαλλόμενης απόφασης θέτει σε κίνδυνο την βιοσυντήρηση μου, την επιχειρηματική μου δραστηριότητα.
Επειδή το πρόστιμο είναι ……
Επειδή εάν…..
.
Επειδή ζητώ να παρασταθώ κατά την εκδίκαση της προσωρινής διαταγής και της παρούσης αιτήσεως αναστολής προκειμένου να εκθέσω τις απόψεις μου.
Αντίκλητό μου ορίζω τον Δικηγόρο Αθηνών Διονύση Παντή του Αχιλλέα, κάτοικο Αθηνών Διονυσης Παντής του Αχιλλέα, οδός Σόλωνος αρ. 120 Αθήνα.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΩ

 1. Την αναστολή εκτέλεσης μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της από 23-06-

2021 προσφυγής μου

) που έχω υποβάλει
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά της Υπ’ Αριθμ /26-4- 2021 Πράξεως Επιβολής Προστίμου του Νόμου 4554/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον N. 4635/2019.

 1. Την έκδοση εκ μέρους Σας προσωρινής διαταγής που να αναστέλλει τις καθών προσβαλλόμενες πράξεις μέχρι την έκδοση απόφασης επί της από 22-06-2021 προσφυγής μου .
  Ζητώ να παρασταθώ κατά την εκδίκαση της προσωρινής διαταγής και της παρούσης αιτήσεως αναστολής προκειμένου να εκθέσω τις απόψεις μου.
  ,.•Μ. f
 2. Να υποχρεωθεί η αντίδικος μου στην καταβολή της δικαστικής μου δαπάνης.
  Αθήνα, 23-06-2021
  Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Διονύσης Αχ. Παντής
  Δικηγόρος στον Αρειο Πάγο Σόλωνος 120. Αθήνα τ.κ. 106 81 ΑΦΜ: 059764320 – ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ τηλ. (γρ.) 21 30455530 (κιν.) 6972321585 pantislawoffice@gmai.com

Ζητώ να παρασταθώ κατά την εκδίκαση της προσωρινής διαταγής και της παρούσης αιτήσεως αναστολής προκειμένου να εκθέσω τις απόψεις μου.

 1. Να υποχρεωθεί η αντίδικος μου στην καταβολή της δικαστικής μου δαπάνης.
  Αθήνα, 23-06-2021
  Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Δέχεται το αίτημα χορηγήσεως αναστολής εκτελέσεως έως την έκδοση απόφασης απί της αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως Πειραιάς,

Η πρόεδρος Υπηρεσίας
H УПН^£-/Л£
. зл Ί •
_^&£-τνο ir\j A Vio^ulM

Related Posts

Συνεπιμέλεια και οι συνέπειες της κακής άσκησης της επιμέλειας και της γονικής μέριμνας;

Συνεπιμέλεια και οι συνέπειες της κακής άσκησης της επιμέλειας και της γονικής μέριμνας; Συνεπιμέλεια και οι συνέπειες της κακής άσκησης...

Read more

Συνεπιμέλεια Και Υποχρέωση Των Γονέων Για Διατροφή Των Ανηλίκων Τέκνων Τους Με Τον Νέο Νόμο 4800/2021

Συνεπιμέλεια και υποχρέωση των γονέων για διατροφή των ανηλίκων τέκνων τους με τον νέο νόμο 4800/2021 Συνεπιμέλεια και υποχρέωση των...

Read more

Συνεπιμέλεια Και Το Δικαίωμα Της Προσωπικής Επικοινωνίας Του Γονέα Με Το Τέκνο Με Τον Νέο Νόμο 4800/2021

Συνεπιμέλεια και το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο με τον νέο νόμο 4800/2021 Συνεπιμέλεια και το...

Read more

Συνεπιμέλεια και η αναφορα του όρου της «συνεπιμέλειας» του τέκνου, για τον οποίο έχει δημιουργηθεί τόση συζήτηση;

Συνεπιμέλεια 2021 και κατά πόσο επιτρέπεται η παρέκκλιση από την γενική διάταξη της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας; Συνεπιμέλεια...

Read more

Related Posts