Νομολογία του γραφείου μας : Ασφαλιστικά Μέτρα – Δουλεία διόδου

Δικαστική απόφαση – Ειρηνοδικείο Ναυπλίου – ασφαλιστικά μέτρα – προσωρινή δικαστική προστασία – αστικό δίκαιο – εμπράγματο δίκαιο – δουλεία διόδου –

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ
Αριθμός 312/2020 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Αγγελική Ψάρρη, και από τη Γραμματέα ,
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 7 Οκτωβρίου 2020 για να δικάσει την υπόθεση μετα§ύ:
ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) ……2)……….., 3) εκ των οποίων παραστάθηκαν οι δύο πρώτοι μετά και οι λοιποί διά της πληρεξούσια; τους δικηγόρου Αντωνία Σαράντου και κατέθεσαν σημείωμα.
ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) …..
η οποία παραστάθηκε μετά χου πληρεξούσιου της δικηγόρου, Διονυσίου Παντή και κατέθεσε σημείωμα, 2), ….. η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου, Ιωάννη Κυργιόπουλου και κατέθεσε σημείωμα και 3) ………………..ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου, Κωνσταντίνου Γκότση και κατέθεσε σημείωμα.
Οι αιτούντες κατέθεσαν στην Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου την από ………. 2020 αίτηση κατά του καθών η αίτηση, με την οποία ζητούσαν όσα αναφέρονται σε αυτήν, και έλαβε αριθμό έκθεσης κατάθεσης … Δικάσιμος για την συζήτηση της αίτησης προσδιορίσθηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμος, οπότε και εκφωνήθηκε με την σειρά της από το οικείο έκθεμα και συζητήθηκε.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται παραπάνω, και σι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά της δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου και στα σημειώματά τους.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 659/2016 απόφαση του Αρείου Πάγου:
«Επειδή με το άρθρο 25 του N. 1577/1985 “Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός” (ΓΟΚ) ορίζονται σε σχέση με τις δουλείες σε ακίνητο, τα εξής: “1. Απαγορεύεται η σύσταση δουλειών, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμό της δυνατότητας ανέγερσης ή επέκτασης των κτιρίων ή εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η δουλεία διόδου, εφόσον αποτελεί τη μοναδική δίοδο προς κοινόχρηστο χώρο οικοπέδου ή κτιρίου ή αυτοτελούς από πλευράς δόμησης
ορόφου. Δικαιοπραξίες που αντιβαίνουν στη διάταξη της παραγράφου αυτής είναι απολύτως άκυρες. 2. Δουλείες που έχουν συσταθεί έως τη δημοσίευση του νόμου αυτού δεν εμποδίζουν την έκδοση οικοδομικής αδείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι δουλείες αυτές καταργούνται κατά τη διαδικασία των επομένων παραγράφων, αν εκδοθεί νόμιμη οικοδομική άδεια για να γίνουν στο δουλεύον ακίνητο κατασκευές ή εγκαταστάσεις που καθιστούν αδύνατη εν όλω ή εν μέρει την άσκηση της δουλείας. Κατ’ εξαίρεση δεν υπάγονται στην παράγραφο αυτή η δουλεία διόδου, όπως αυτή ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο. 3) Στο δικαιούχο της καταργούμενης δουλείας καταβάλλεται αποζημίωση. Ο καθορισμός του ποσού της αποζημίωσης•, ανεξάρτητα από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς γίνεται από το Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το δουλεύον ακίνητο, που δικάζει κατά τις σχετικές διατάξεις της πολιτικής δικονομίας, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου της δουλείας ή εκείνου στον οποίο έχει χορηγηθεί νόμιμη οικοδομική άδεια, για την εκτέλεση εργασιών ασυμβίβαστων με την άσκηση της δουλείας. 4. Η δουλεία καταργείται με την καταβολή ή κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της αποζημίωσης. Μετά την κατάργηση επιτρέπεται να εκτελεσιούν, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, οι εργασίες τις οποίες εμπόδιζε η δουλεία”. Από τις διατάξεις αυτές, που αποτελούν περίπτωση αποσβέσεως δουλειών από νομικούς λόγους και επαναλαμβάνουν στα βασικά τους σημεία τις ρυθμίσεις που υπήρχαν σε προϊσχύσαντες ΓΟΚ (και συγκεκριμένα των άρθρ. 142 παρ. 2 του ΓΟΚ του 1929, 75 του ΓΟΚ του 1955 και 100 του ΓΟΚ του 1973) προκύπτει ότι για την κατάργηση των δουλειών κατά το άρθρο 25 παρ. 2 του ГОК/1985 (ήδη άρθρ. 261 του κωδικοποιητικού διατάγματος από 14-7-1999, ΦΕΚ Δ’ 580/1999), ανεξάρτητα αν οι δουλείες αυτές είναι περιορισμένες προσωπικές ή πραγματικές και αν οι τελευταίες έχουν συσταθεί με σύμβαση ή με χρησικτησία, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις α) η ολική ή μερική άσκηση της δουλείας να είναι ασυμβίβαστη με την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στο δουλεύσν ακίνητο, β) για τις εργασίες αυτές να έχει εκδοθεί νόμιμη άδεια της δημόσιας αρχής και γ) να έχει καταβληθεί προηγουμένως στο δικαιούχο η σχετική αποζημίωση. Κατ’ εξαίρεση δεν καταργούνται, έστω και αν συντρέχουν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις 1) Η δουλεία κοινού σκελετού των όμορων κτιρίων και 2) Η δουλεία διόδου, εφόσον αποτελεί τη μοναδική διέξοδο του δεσπόζοντος ακινήτου (οικοπέδου, κτιρίου ή δομικά αυτοτελούς ορόφου) σε κοινόχρηστο χώρο. Εξάλλου από το σκοπό και το όλο πνεύμα του εν λόγω άρθρου που αποσκοπεί στην επίτευξη δόμησης με βάση ορθολογικούς πολεοδομικούς κανόνες χάριν της απρόσκοπτης οικονομικής ανάπτυξης, αφού η σύσταση ή η διατήρηση προϋφισταμένων δουλειών που συνεπάγονται περιορισμούς της δυνατότητας ανέγερσης ή επέκτασης κτιρίων ή εγκαταστάσεων θεωρούνται αναχρονισμός στην. σύγχρονη πολεοδόμηση, συνάγεται ότι μόνο σε ορισμένες εξαιρετικές και ακραίες περιπτώσεις άφευκτης ανάγκης είναι ανεκτή η ύπαρξη σχέσεων, όπως είναι οι δουλείες, που περιορίζουν την κυριότητα του δουλεύοντος ακινήτου κατά την οικοδόμησή του.
Συνεπώς, μόνο κατ’ εξαίρεση είναι επιτρεπτή κατά τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, σε συνδυασμό με τα κρατούντα στην ερμηνεία των άρθρων 1012-1017 ΑΚ η σύσταση ή κατάργηση δουλείας υπέρ δεσπόζοντος ακινήτου, όταν δηλ. αυτό στερείται παντελώς προσπελάσεως σε κοινόχρηστο χώρο και συγκεκριμένα όταν η επικοινωνία του ακινήτου αυτού με τον κοινόχρηστο χώρο είναι παντελώς αδύνατη από λόγους τεχνικούς ή όταν απαιτεί δυσανάλογα μεγάλη δαπάνη, την οποία δεν είναι σε θέση να καταβάλει ο ιδιοκτήτης του, τότε δεν συντρέχει η κατά τα ανωτέρω περίπτωση άφευκτης ανάγκης. Τέτοια περίπτωση διατήρησης δηλ. της δουλείας διόδου, δεν συντρέχει, άρα συντρέχει περίπτωση κατάργησης της δουλείας αυτής, όταν η προσπέλαση στον κοινόχρηστο χώρο μπορεί να επιτευχθεί με κάποιες δυσχέρειες ή θυσίες του ιδιοκτήτη του δεσπόζοντος ακινήτου, τούτο δε κατά μείζονα λόγο, εφόσον παρέχεται αντάλλαγμα στον τελευταίο για την κατάργηση της υφιστάμενης δουλείας, με την μορφή της αποζημίωσης στην οποία υπολογίζονται και οι τυχόν απαιτούμενες τέτοιες θυσίες. Η άποψη αυτή, που δεν αντιβαίνει στο γράμμα των πιο πάνω
διατάξεων, συνάδει και προς τις αρχές της καλής πίστης, οι οποίες επιβάλλουν, πλην άλλων, τη στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων. Με βάση τα ανωτέρω, στέρηση διόδου δεν υφίσταται, όταν ο ιδιοκτήτης μπορεί να ικανοποιήσει την ανάγκη επικοινωνίας δια μέσου γειτονικού ακινήτου, του οποίου είναι κύριος ή όταν η επικοινωνία μπορεί πράγματι να γίνει από υπάρχουσα αδιαμόρφωτη οδό (δημόσια, δημοτική ή κοινοτική), έστω και αν αυτό απαιτεί μικρής δαπάνης επέμβαση για την καλύτερη διαμόρφωσή της, δεδομένου ότι ο νόμος, όταν τάσσει ως προϋπόθεση της καταργήσεως την ύπαρξη διόδου προς κοινόχρηστο χώρο, δεν εννοεί τον απλώς εγκεκριμένο από τις διατάξεις περί σχεδίου πόλεων, αλλά αυτόν που μπορεί πράγματι να χρησιμεύσει για την επικοινωνία, ενώ η αντίθετη άποψη θα οδηγούσε σε άτοπα και θα βρισκόταν εκτός του πνεύματος του νομοθέτη. Για τις συσταθείσες έως τη δημοσίευση του ГОК/1985 δουλείες προβλέπεται με την επίμαχη διάταξη ότι αυτές καταργούνται με βάση μία διαδικασία που έχει διαφορετικές τυπικές και ουσιασηκές προϋποθέσεις από εκείνες που προβλέπονται από το άρθρο 1136 ΑΚ (κατά το οποίο η δουλεία καταργείται σε περίπτωση που η άσκησή της καταστεί απολύτως και διαρκώς αδύνατη από λόγους νομικούς ή πραγματικούς). Προβλέπεται συγκεκριμένα ότι οι δουλείες αυτές καταργούνται αν εκδοθεί οικοδομική άδεια για να γίνουν στο δουλεύον ακίνητο κατασκευές ή εγκαταστάσεις, που καθιστούν αδύνατη εν όλω ή εν μέρει την άσκηση της δουλείας. Κατά την έκδοση της εν λόγω οικοδομικής αδείας η αρμόδια πολεοδομική αρχή εξετάζει με βάση τα στοιχεία που της υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο, εκτός από τη συνδρομή των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων για την έκδοση μίας οιασδήποτε οικοδομικής αδείας και εάν συσταθείσες κατά το παρελθόν δουλείες διόδου, που παρεμποδίζουν τις απαραίτητες οικοδομικές εργασίες πρέπει να διατηρηθούν γιατί αποτελούν τη μοναδική δίοδο προς κοινόχρηστο χώρο άλλου οικοπέδου ή κτιρίου. Η κρίση αυτή της πολεοδομικής αρχής είναι τεχνική και στηρίζεται αποκλειστικώς σε κριτήρια πολεοδομικά, μπορεί δε να είναι ρητή ή και να προκύπτει από τη
σιωπή της, όπως συμβαίνει όταν τελικά χορηγείται οικοδομική άδεια σε περίπτωση, που ενώ είχε τεθεί το ζήτημα ενώπιον της δεν διατυπώνονται ειδικότερες κρίσεις επ’ αυτού. Η εν λόγω αρχή δεν χορηγεί τη ζητηθείσα οικοδομική άδεια μόνο αν διαπιστώσει, αφού προηγουμένως ερευνήσει κατά τα ανωτέρω το ζήτημα ότι η κατά άλλο τρόπο επικοινωνία του δεσπόζοντος και εξυπηρετούμενου οικοπέδου ή κτιρίου με κοινόχρηστο χώρο είναι παντελώς αδύνατη από λόγους τεχνικούς ή όταν απαιτεί δυσαναλόγους μεγάλη δαπάνη, την οποία δεν είναι σε θέση να καταβάλει ο ιδιοκτήτης, όχι δε και όταν αυτή μπορεί να επιτευχθεί με κάποιες δυσχέρειες ή μικρές θυσίες του ιδιοκτήτη, εφόσον μάλιστα στον τελευταίο παρέχεται αντάλλαγμα με τη μορφή αποζημίωσης, στην οποία υπολογίζονται και οι τυχόν απαιτούμενες τέτοιες θυσίες. Σε όλες tic άλλες περιπτώσεις η άδεια χορηγείται και η δουλεία διόδου καταρνείχαι ιιε τη χορήνηση αυτή, υπό την αναβλητική αίρεση ότι θα επακολουθήσει η ιιε αίτηση του δικαιούχου της δουλείας η του δικαιούχου της αδείας, διαδικασία ενώπιον του αριιόδιου Ειρηνοδικείου, το οποίο καλείται να προσδιορίσει το ύψος της χορηγητέας αποζημίωσης στον κύριο του δεσπόζοντος ακινήτου και ότι η αποζημίωση αυτή θα καταβληθεί ή θα κατατεθεί στο ΤΠ και Δ. (ΑΕΔ 38/2011)».
Με την υπό κρίση αίτηση, οι αιτούντες εκθέτουν ότι ο πρώτος και η δεύτερη είναι ψιλοί κύριοι και η τρίτη επικαρπώτρια καθέτων ιδιοκτησιών ευρισκομένων στον οικισμό κοινότητα του ….. επί οικοπέδου που έχει υπαχθεί και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3741/1929, των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ σε συνδυασμό με το ν.δ. 1024/1971 «Περί καθέτου ιδιοκτησίας» και από τους όρους της με αριθμό … Δήλωσης Αποδοχής Κληρονομιάς και Σύσταση Καθέτου Ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου …… που έχει μεταγραφεί νομίμως στο Υποθηκοφυλακείο …. στον τόμο .. , και α.α … . Το οικόπεδο αυτό ισχυρίζονται ότι το απέκτησαν από κληρονομιά του αποβιώσαντος στις …ο οποίος άφησε την από …. ιδιόγραφη διαθήκη που δημοσιεύθηκε με το υπ’ αριθμόν ……. πρακτικό ίου Μονομελούς Πρωτοδικείου ….., στον δε κληρονομούμενο είχε περιέλθει από τον πατέρα του ……. του …., και αποτελούσε τμήμα ενός μεγαλυτέρου οικοπέδου το οποίο είχε διανεμηθεί περίπου το έτος 1970 ατύπως μεταξύ αυτού και των αδελφών του ……και είχε λάβει καθένας από ένα τμήμα ήτοι το σε επαφή με την υπάρχουσα δημοτική οδό στο βόρειο τμήμα ο……,. Το ενιαίο οικόπεδο είχε σύνορα κατά το βόρειο και ανατολικό τμήμα του με δημοτική οδό που οδηγεί στο γήπεδο, η οποία διέρχεται από μεν το βόρειο τμήμα του στο ίδιο επίπεδο του οικοπέδου, ενώ εφάπτεται στο ανατολικό με υψομετρική διαφορά που ξεκινάει στο ύψος της συμβολής με το βόρειο τμήμα με κλίση που στο ύψος της ιδιοκτησίας μας ξεπερνάει τα δύο μέτρα. Ισχυρίζονται οι αιτούντες ότι αυτός ήταν ο λόγος που ταυτοχρόνως με την άνω διανομή συνεστήθη ατύπως δουλεία διόδου και ειδικότερα σε βάρος του οικοπέδου ιδιοκτησίας του …………..συνεστήθη δουλεία διόδου πλάτους
το ενδιάμεσο τμήμα ο Σωτήριος Ταμπάκης, και το εσώτερο ο κληρονομούμενος Παναγιώτης Ταμπάκης …….μέτρων και μήκους περί τα ………. μέτρων υπέρ των ακινήτων κυριότητας του …………σε βάρος του ακινήτου του…………., και υπέρ του ακινήτου κυριότητας του………….. Στο ως άνω ακίνητο ο πατέρας των αιτούντων κατά τους ισχυρισμούς τους, είχε κατασκευάσει την υφιστάμενη κατοικία καθόσον δε το ακίνητο είναι περίκλειστο, αφού σε σχέση με τον υπάρχοντα στην ανατολική πλευρά δημοτικό δρόμο υφίσταται μεγάλη υψομετρική διαφορά, εξυπηρετείται έκτοτε από την άνω δουλεία διόδου. Η δουλεία αυτή διόδου ξεκινά από το βορειοανατολικό όριο του πιο πάνω ακινήτου τους και διέρχεται από το ανατολικό όριο του οικοπέδου των καθων σε επαφή με την δημοτική
οδό με την οποία υφίσταται υψομετρική διαφορά άνω των 2 μέτρων και έχει διαστάσεις ………, συνορεύει … ….. Με βάση τα ανωτέρω ισχυρίζονται οι αιτούντες ότι είναι οιονεί νομείς μιας πραγματικής δουλείας διόδου κείμενης προς τα βόρεια της προπεριγραφείσης ιδιοκτησίας τους εις βάρος των γειτονικών ιδιοκτησιών η οποία έχει ολικό μήκος σαράντα μέτρων και πλάτος …. μέτρων και συνδέει αυτήν με την δημοτική οδό που οδηγεί στο γήπεδο του οικισμού του …. Την οιονεί αυτή νομή τους ισχυρίζονται οι αιτούντες ότι προσβάλλουν οι καθών και ειδικότερα με τους εξής τρόπους: α) ενώ το τμήμα της διόδου που διέρχεται από το σημείο που είναι η ιδιοκτησία των κληρονόμων του …. έχει διατηρήσει πλήρως τις αρχικές διαστάσεις χωρίς εμπόδια, το τμήμα της επίδικης εδαφικής λωρίδας που διέρχεται από το σημείο που είναι η ιδιοκτησία των καθών έχει μειωθεί κατά πλάτος με την εμφύτευση διαφόρων φυτών κατά 2,40 μέτρα, στο όριο με την ιδιοκτησία του ……. έτσι …. ειδικότερα τοποθετούν γλάστρες καταλαμβάνοντας με τον τρόπο αυτό τμήμα της διόδου και παρεμποδίζοντας έτσι την είσοδο και έξοδο από το ακίνητό με στάθμευση του αυτοκίνητου της πρώτης των καθών παράλληλα με την είσοδο της ιδιοκτησίας τους με τέτοιο τρόπο ώστε να δυσχεραίνεται έτι
περαιτέρω η είσοδος και η έξοδος οχήματος από το οικόπεδό τους, β) ενώ στις αρχές ……… το είχε τοποθετήσει ακριβώς στην αυλόπορτα της ιδιοκτησίας τους ώστε ουδείς μπορούσε να εισέλθει ή να εξέλθει. Πέραν των ως άνω στις ………, προχώρησαν σε εκσκαφή εντός της άνω οικοπεδικής λωρίδας της επίδικης δουλείας και σε επαφή με την ιδιοκτησία των αιτούντων στο βόρειο ανατολικό άκρο του ενιαίου οικοπέδου τους δημιουργώντας όρυγμα με διαστάσεις επιφανείας 4X4 τουλάχιστον καταλαμβάνοντας έτσι τουλάχιστον 16 τετραγωνικά μέτρα αυτής ώστε πλέον είναι αδύνατη η πρόσβαση στην ιδιοκτησία τους, ενώ πέραν αυτών λόγω της ανασκαφής καθόσον δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του αύλειου χώρου της υπάρχουσας κατοικίας στην κάθετη συνιδιοκτησία με στοιχεία … που ανήκει κατά ψιλή κυριότητα στον πρώτο των αιτούντων και κατ’επικαρπία στην τρίτη. Οι αιτούντες ισχυρίζονται όχι πληροφορήθηκαν πως οι καθών σκοπεύουν να δημιουργήσουν ράμπα εισόδου από τον υπάρχοντα με υψομετρική διαφορά δρόμο η οποία θα διέλθει από…. . Για τους λόγους αυτούς αιτούνται α) Να αναγνωριστούν προσωρινά οιονεί νομείς επί της αναφερομένης στο σκεπτικό επίδικης διόδου, δηλαδή λωρίδας διόδου μήκους … μέτρων και πλάτους … μέτρων και εμβαδού …. τμ., που συνορεύει ανατολικά με την δημοτική οδό σε μήκος ……, β) Να απαγορευτεί στους καθών οποιαδήποτε εκσκαφή και οικοδομική εργασία και δη εργασία κατασκευής ράμπας μέσα στην πιο πάνω λωρίδα διόδου, γ) Να υποχρεωθούν οι καθών να παύσουν να διαχαράσσουν την οιονεί
νομή της πιο πάνω λωρίδας διόδου με την εμφύτευση φυτών και τοποθέτηση γλαστρών και να υποχρεωθούν να προβούν στην επιχωμάτωση του ορύγματος που έχουν ανοίξει και την επαναφορά της διόδου στο ύψος της ιδιοκτησίας τους άλλως να επιτραπεί να το πράξουν οι αιτούντες με δαπάνες τους, δ) Να απειληθεί σε βάρος των καθών προσωπική κράτηση μέχρι 3 μηνών και χρηματική ποινή 1.000€ για κάθε μελλοντική διατάραξη της οιονεί νομής τους και ε) να καταδικασθούν οι καθών η αίτηση στην δικαστική τους δαπάνη.
Έχουσα το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αίτηση παραδεκτά ασκηθείσα (άρθρα 62 εδ. α’, 63 παρ. 1, εδ. α’, 68, 73, 111 παρ. 2, 122 παρ. 1, 123, 124, 125, 126 παρ. 1, περ. α’, 127 παρ, 1, 139, 173 παρ. 1 και 686 παρ. 2 ΚΠολΔ, εισάγεται προς συζήτηση κατά την προκείμενη διαδικασία των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, που είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο, απορριπτομένου του αντίθετου ισχυρισμού των καθών (άρθρα 1 περ. α’, 12 παρ. 1, 13, 29 παρ. 1 και 733 ΚΠολΔ), είναι δε ορισμένη , απορριπτομένου του αντίθετου ισχυρισμού των καθών και είναι νόμιμη αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1000, 1033, 1132, 1192 ΑΚ, 686, 733, 907, 908, 943 και 176 ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ουσίαν.
Οι καθών αρνήθηκαν την αίτηση, προέβαλλε την ένσταση ελλείψεως κατεπείγοντος, η οποία είναι απορριπτέα, καθόσον, επί προσβολών της νομής, της κυριότητας και γενικά των απολύτων δικαιωμάτων, η επείγουσα περίπτωση, δηλαδή η ανάγκη να ενεργοποιηθεί προσωρινά η εριζόμενη έννομη σχέση, παρίσταται αυτόθροη, όταν πιθανολογηθεί η ύπαρξη του ασφαλιστέου δικαιώματος και η προσβολή του. Ειδικότερα, όταν προσβάλλεται η νομή ( με αποβολή ή διατάραξη ) το Δικαστήριο των ασφαλιστικών μέτρων έχει τη δυνατότητα να αποκαταστήσει προσωρινά την τρωθείσα φυσική εξουσία του αιτούντος στο διαφιλονικούμενο πράγμα, κατά τη ρητή διάταξη της ΚΠολΔ 734 παρ.2 ακριβώς επειδή η προσβολή και μόνο της εν λόγω εξουσίας του, δημιούργησε eo ipso την ανάγκη να συνεχίσει αυτός προσωρινά ν’ ασκεί το διαφιλονικούμενο δικαίωμά του, με άλλα λόγια να ενεργοποιηθεί προσωρινά ίο δικαίωμά του αυτό. Δεν απαιτείται δηλαδή αποδεικτική κρίση και περί της συνδρομής της επείγουσας περίπτωσης ή του επικείμενου κινδύνου. Συνεπώς, δεν απαιτείται για να θεμελιωθεί νόμω εν λόγω περίπτωση, κίνδυνος συγκρούσεων και διαπληκτισμών των διαδίκων ( Γεωργίου: Οι έννοιες του «επικείμενου κινδύνου» και της «επείγουσας περίπτωση» στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ΕλΔ 38/1997 σελ.16 επ. ). Προέβαλαν επίσης την ένσταση απόσβεσης δουλείας, λόγω υπάρξεως άλλης διόδου προσφορότερης, η οποία είναι νόμιμη και θα εξεταστεί περαιτερω κατ’ουσίαν και την ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος, η οποία είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη δεδομένου ότι αντικείμενο της δίκης των ασφαλιστικών μέτρων είναι η εξασφάλιση του ιδιωτικού δικαιώματος και όχι η άσκησή του. Επομένως, δεν νοείται κατάχρηση δικαιώματος αυτού, δεδομένου ότι η ΑΚ 281 αναφέρει ρητά, ως προϋπόθεση χης εφαρμογής της, την άσκηση του διαφιλονικούμενου δικαιώματος ( Ασφαλιστικά Μέτρα, I. Χαμηλοθώρης, τομ. Α’, σελ. 54 σημ.28, ΜπρΧαλκ 139/1992, ΕλΔ 34, 1397, ΜπρΑλεξ 401/1996 Αρμ 51, 1239).
Από την εκτίμηση των ένορκων καταθέσεων των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο δικαστηρίου τούτου και περιέχονχαι στα ταυράριθμα με την εκκαλουμένη απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής ίου, όλων των προσκομιζομένων με επίκληση από τους διαδίκους εγγράφων, για κάποια από τα οποία γίνεται ιδιαίτερη σημείωση κατωτέρω, χωρίς πάντως να παραλείπεται κανένα κατά την εκτίμηση της ουσίας της υπόθεσης, τις φωτογραφίες που επισκοπήθηκαν, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται (άρθρα 444 αρ.3, 448§ 2 και 457 §4 ΚΠολΔ), πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά γεγονότα: Ο πρώτος και η δεύτερη των αιτούντων είναι ψιλοί κύριοι και η τρίτη επικαρπώτρια καθέτων ιδιοκτησιών ευρισκομένων στον οικισμό κοινόχηχα χου …………. επί οικοπέδου που έχει υπαχθεί και διέπεται
από τις διατάξεις του ν. 3741/1929, των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ σε συνδυασμό με το ν.δ. 1024/1971 «Περί καθέτου ιδιοκτησίας» και από τους όρους της με αριθμό 7026/18.9.2008 Δήλωσης Αποδοχής Κληρονομιάς και Σύσταση Καθέτου Ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Ναυπλίου Αικατερίνης Ευαγγέλου Τσόλη που έχει μεταγραφεί νομίμως στο Υποθηκοφυλακείο Ναυπλίου στον τόμο 726, και α.α 14-14α. Το οικόπεδο αυτό το απέκτησαν από κληρονομιά του αποβιώσαντος στις …. πατέρα των δύο πρώτων εξ αυτών και συζύγου της τρίτης, …………….ο οποίος άφησε την από ……ιδιόγραφη διαθήκη που δημοσιεύθηκε με το υπ’αριθμόν ….. πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, στον δε κληρονομούμενο είχε περιέλθει από τον πατέρα του…. , και αποτελούσε τμήμα ενός μεγαλυτέρου οικοπέδου το οποίο είχε διανεμηθεί περίπου το έτος 1970 ατύπως μεταξύ αυτού και των αδελφών του …. και είχε λάβει καθένας από ένα τμήμα ήτοι το σε επαφή με την υπάρχουσα δημοτική οδό στο βόρειο τμήμα ο ….., το ενδιάμεσο τμήμα ο ….. Το ενιαίο οικόπεδο είχε σύνορα κατά το βόρειο και ανατολικό τμήμα του με δημοτική οδό που οδηγεί στο γήπεδο, η οποία διέρχεται από μεν το βόρειο τμήμα του στο ίδιο επίπεδο του οικοπέδου, ενώ εφάπτεται στο ανατολικό με υψομετρική διαφορά που ξεκινάει στο ύψος της συμβολής με το βόρειο τμήμα με κλίση που στο ύψος της ιδιοκτησίας μας ξεπερνάει τα δύο μέτρα. Πιθανολογείται ότι αυτός ήταν ο λόγος που ταυτοχρόνως με την άνω διανομή συνεστήθη ατύπως δουλεία διόδου και ειδικότερα σε βάρος του οικοπέδου ιδιοκτησίας του …. συνεστήθη δουλεία διόδου πλάτους …μέτρων και μήκους περί τα … μέτρων υπέρ των ακινήτων κυριότητας του ….και δουλεία διόδου πλάτους … μέτρων και μήκους επίσης …. μέτρων σε βάρος του ακινήτου του …., και υπέρ του ακινήτου κυριότητας του ………. Στο ως άνω ακίνητο ο πατέρας των αιτούντων είχε κατασκευάσει την υφιστάμενη

κατοικία, διερχόμενος μέσω της ανωτέρω δουλείας διόδου καθόσον δε το ακίνητο είναι περίκλειστο, αφού σε σχέση με τον υπάρχοντα στην ανατολική πλευρά δημοτικό δρόμο υφίσταται υψομετρική διαφορά, εξυπηρετείται έκτοτε από την άνω δουλεία διόδου. Η δουλεία αυτή διόδου ξεκινά από το βορειοανατολικό όριο του πιο πάνω ακινήτου τους και διέρχεται από το ανατολικό όριο του οικοπέδου των καθ’ων σε επαφή με την δημοτική οδό με την οποία υφίσταται υψομετρική διαφορά άνω …. μέτρα μήκος και
… μέτρα πλάτος, συνορεύει ανατολικά με την δημοτική οδό σε μήκος…. . Εν συνεχεία διέρχεται στο ανατολικό όριο του οικοπέδου του … συνορεύει ανατολικά με την δημοτική οδό σε μήκος … δυτικά με την ιδιοκτησία ….. και ήδη κληρονόμων αυτού, σε μήκος … Όμως πιθανολογήθηκε ότι η ανωτέρω δουλεία διόδου παραχωρήθηκε στον πάτερα των αιτούντων κατά της ανέγερση της κατοικίας του προσωρινώς και υπό την προϋπόθεση διαμόρφωση νέας διόδου από αυτόν και στην συνέχεια από τους αιτούντες. Το ανωτέρω επιρρωνύεται από το γεγονός ότι οι αιτούντες αφενός κατά τον χρόνο αποδοχής της κληρονομιάς του αποβιώσαντος πατρός τους στην υπ’ αρ. ………. «δήλωση αποδοχής κληρονομιάς και σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας» και στο από … τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού ….., δεν δήλωσαν την ύπαρξη τους ανωτέρω δικαιώματος τους και αφετερου δεν δήλωσαν το «δικαίωμα» αυτό στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Επιπλέον από τη μελέτη του ανωτέρω τοπογραφικού πιθανολογείται ότι οι αιτούντες από το έτος …., όταν προέβησαν στην αποδοχή κληρονομιάς και στη σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας, είχαν χαρακτηρίσει το τμήμα…., «κοινόχρηστο (αδόμητο) τμήμα». Το τμήμα αυτό πλάτους 3 μέτρων ξεκινά από τον δημοτικό δρόμο, εφάπτεται με όλη τη νότια πλευρά του τμήματος Οΐβ και φτάνει στο τμήμα Οΐγ. Είναι προφανές ότι το τμήμα … ορίστηκε από τους αιτούντες προκειμένου να επικοινωνεί το οικόπεδό τους με τη δημοτική οδό. Γι’ αυτό άλλωστε αυτό χαρακτηρίστηκε από τους ίδιους «κοινόχρηστο (αδόμητο) τμήμα». Επιπλέον από την κατάθεση του μάρτυρα αποδείξεως των αιτούντων πιθανολογήθηκε ότι το οικόπεδό τους, από την πλευρά του τμήματος Οΐγ επικοινωνεί με το οικόπεδο της…. . Ταυτόχρονα προκύπτει και από τις προσκομιζόμενες φωτογραφίες και τις τεχνικές εκθέσεις ότι με ένα μικρό χρηματικό ποσό οι αιτούντες δύνανται να κατασκευάσουν σκάλα για την επικοινωνία του οικοπέδου τους με τη δημοτική οδό, ή ακόμη να κατασκευάσουν ράμπα για την επικοινωνία του οικοπέδου τους με τη δημοτική οδό. Σε κάθε όμως περίπτωση σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην μειζονα σκέψη ορθώς χορηγήθηκε στους καθών η προαναφερθείσα υπ’ αρ. ………. οικοδομική άδεια με επιβλέποντα μηχανικό τον κ. ………….. και νομίμως επίσης εκτελούνται οι εργασίες που προβλέπονται σ’ αυτήν, δεδομένου ότι όπως κρίθηκε από την προαναφερθείσα απόφαση του Αρείου Πάγου: «Η εν λόγω αρχή δεν χορηγεί τη ζητηθείσα οικοδομική άδεια μόνο αν διαπιστώσει, αφού προηγουμένως ερευνήσει κατά τα ανωτέρω το ζήτημα ότι η κατά άλλο τρόπο επικοινωνία του δεσπόζοντος και εξυπηρετούμενου οικοπέδου ή κτιρίου με κοινόχρηστο χώρο είναι παντελώς αδύνατη από λόγους τεχνικούς ή όταν απαιτεί δυσαναλόγως μεγάλη δαπάνη, την οποία δεν είναι σε θέση να καταβάλει ο ιδιοκτήτης, όχι δε και όταν αυτή μπορεί να επιτευχθεί με κάποιες δυσχέρειες ή μικρές θυσίες του ιδιοκτήτη». Πόσο μάλλον στην ένδικο περίπτωσή που δεν έχει καταχωρηθεί πουθενά το δικαίωμα δουλειάς διόδου των αιτούντων.

Επομένως η ένδικος αίτηση πρέπει να απορριφθεΐ ως ουσιαστικά αβάσιμη. Τα δικαστικά έξοδα επιβάλλονται σε βάρος των αιτούντων λόγω της ήττας τους (.179 Κ.Πολ.Δ).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει αντιμωλίαν των διάδικων.
Απορρίπτει την αίτηση.
Επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα σε βάρος των αιτούντων λόγω της ήττας τους, τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατό πενήντα (150,00) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στο Ναύπλιο, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 17 Νοεμβρίου 2020.
Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΨΑΡΡΗ