ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ – ΠΑΝΔΗΜΙΑ : Τι προβλέπει το άρθρο 285 του (νέου) Ποινικού Κώδικα για την παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών;

Τι προβλέπει το άρθρο 285 του (νέου) Ποινικού Κώδικα (Νόμος 4619/2019) για την παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών;

Παρατίθεται το άρθρο 285 του (νέου) Ποινικού Κώδικα που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2019 (Νόμος 4619/2019) – Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών:

1. Όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται: α) με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ζώα, β) με φυλάκιση και χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό ανθρώπων.

2. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα μεταδοθεί η ασθένεια σε ζώα, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή, και αν είχε ως αποτέλεσμα να μεταδοθεί σε άνθρωπο, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη.

3. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

4. Όποιος στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 παραβιάζει τα μέτρα από αμέλεια, τιμωρείται: α) στην περίπτωση του στοιχείου α΄ με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας και β) στην περίπτωση του στοιχείου β΄ με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι με το ανωτέρω άρθρο καθιερώνονται δρακόντειες ποινές σε όσους παραβιάζουν μέτρα για την πρόληψη ασθενειών. Ιδίως η διακεκριμένη μορφή του εγκλήματος (αποτέλεσμα παραβίασης των μέτρων η μετάδοση) είναι κατά την γνώμη μας υπέρμετρη. Η σύγκριση με την προηγούμενη διάταξη (πριν την εισαγωγή του νέου Ποινικού Κώδικα) είναι πρόδηλη:

Αρθρο 285

Τίτλος Αρθρου Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη επιζωοτιών

Λήμματα ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΚΟΙΝΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΙΣΒΟΛΗΣ Ή ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΖΩΟΤΙΑΣ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

1. Οποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση επιζωοτίας ή ασθένειας φυτών τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών. 2. Αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή χρηματική ποινή.

Δυστυχώς η τροποποίηση του εν μέσω πανδημίας είναι μάλλον αδύνατη εξαιτίας των αντιδράσεων που θα υπάρξουν. Το εν λόγω άρθρο είναι μία από τις αστοχίες του νέου Ποινικού Κώδικα. Αποψη μας είναι ότι οι διακεκριμένες μορφές του εγκλήματος, όπως αυτές θεσμοθετήθηκαν στον νέο Ποινικό Κώδικα, δέον όπως παραμείνουν μόνον για τις περιπτώσεις τρομοκρατίας με βιολογικά μέσα.