Θαλάσσιος Τουρισμός (Yachting) και Ναυτική Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)

Τα Ελληνικά νησιά είναι ένας από τους πλέον ισχυρούς πόλους έλξης τουρισμού στην Ελλάδα.

            Ο θαλάσσιος τουρισμός και ειδικότερα το yachting  , δηλαδή η επιλογή του επισκέπτη να περάσει όλο ή τον περισσότερο χρόνο διαμονής του στην Χώρα μας «Εν Πλω», αποτελεί τον πλέον καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης τουρισμού υψηλού εισοδήματος στην Χώρα μας.

            Η Ελλάδα, με περισσότερα από 4.000 νησιά και βραχονησίδες, αποτελεί τον «απόλυτο» προορισμό για τους λάτρεις του yachting.

            Η Ναυτική Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) είναι η εταιρεία που έχει ως αποκλειστικό σκοπό την κτήση της κυριότητας, την εκμετάλλευση ή την διαχείριση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής. Είναι δηλαδή εμπορική εταιρεία «ειδικού» σκοπού.

            Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (όπως η Α.Ε.) το οποίο απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία μέλη. Ως ελάχιστο κεφάλαιο για την σύσταση της απαιτείται το ποσό των 10.000 ΕΥΡΩ.

            Η Ν.Ε.Π.Α. αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση της στο Ειδικό Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. που τηρείται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.). Με την καταχώρηση αυτή αποκτά έναν αριθμό που την προσδιορίζει μοναδικά.

            Οι σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις και ιδίως φορολογικές απαλλαγές, η δυνατότητα να συμμετέχουν στην στο μετοχολόγιο της (και με εκπρόσωπο στην διοίκηση της) και άλλα νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και πλήθος άλλων ευμενών ρυθμίσεων εξηγεί τον ελκυστικό χαρακτήρα του θεσμού.

            Υφιστάμενες Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. με αντίστοιχο σκοπό μπορούν να μετατραπούν σε Ν.Ε.Π.Α. και να μετέχουν των σημαντικών προνομίων της. Αντίθετα, δεν είναι δυνατή η μετατροπή Ν.Ε.Π.Α. σε Α.Ε. και Ε.Π.Ε..

            Εν κατακλείδι, ο θεσμός της Ν.Ε.Π.Α. βοηθά και μπορεί να βοηθήσει περαιτέρω την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στα Νησιά μας, συνεπικουρούμενος από ένα πρόγραμμα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της θαλάσσιας τουριστικής υποδομής των νησιών μας (λιμάνια – μαρίνες) και την αναγκαία συνεργασία ιδιωτικών και δημόσιων φορέων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον τουρισμό.