Η Ελλάδα υπόλογη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα υψηλά επίπεδα διοξειδίου του αζώτου στην ατμόσφαιρα

Η οδηγία 2008/50/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2008 εκτιμά ότι για να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον πρέπει να τεθεί στόχος να καταπολεμηθούν οι εκπομπές ρύπων στην πηγή και να εντοπισθούν και
εφαρμοσθούν τα αποτελεσματικότερα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αυτών σε τοπικό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Γι’ αυτό και στα τρία ανωτέρω επίπεδα (κοινοτικό – εθνικό και τοπικό)έχουν τεθεί με την οδηγία αυτή οι κατάλληλοι στόχοι για τον ατμοσφαιρικό αέρα λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα πρότυπα, τις κατευθυντήριες γραμμές και τα προγράμματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Συγκεκριμένα το άρθρο 1 της οδηγίας αναφέρεται ότι :Τα μέτρα που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία έχουν ως στόχο:
“1. τον προσδιορισμό και καθορισμό των στόχων για την ποιότητα
του ατμοσφαιρικού αέρα, ώστε να αποφεύγονται, να
προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην
ανθρώπινη υγεία και στο σύνολο του περιβάλλοντος.”

Περαιτέρω κατά το άρθρο 13 αναφέρεται ότι:
“Ως προς το διοξείδιο του αζώτου και το βενζόλιο, αναγνωρίζοντας το σημαντικό κίνδυνο που αποτελούν για την δημόσια υγεία απαγορεύεται κάθε
υπέρβαση των οριακών τιμών του παραρτήματος XI.”
Η συμμόρφωση τα περιθώρια ανοχής και τα όρια συναγερμού προς αυτές τις απαιτήσεις εκτιμάται σύμφωνα με τα παραρτήματα ΙΙΙ, XI και τμήμα Α του παραρτήματος XII αντίστοιχα της οδηγίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κακή ποιότητα του αέρα λόγω των υψηλών επιπέδων διοξειδίου του αζώτου – NO2 – στην Αθήνα.

Σημειωτέον ότι 1) για την οδηγία «οξείδια του αζώτου» ορίζεται το άθροισμα της αναλογίας μείγματος κατ’ όγκον (ppbv) μονοξειδίου και διοξειδίου του αζώτου, εκφρασμένο σε μονάδες συγκέντρωσης κατά μάζα διοξειδίου του αζώτου (µg/m3)∙ 2)Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε και κατά το παρελθόν αποφασίσει να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ σχετικά για κακή ποιότητα του αέρα λόγω των υψηλών επιπέδων αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) για σειρά ετών στην Θεσσαλονίκη 3) το διοξείδιο του αζώτου εκπέμπεται από την βιομηχανία και τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα και 4) η ρύπανση με διοξείδιο του αζώτου έχει κριθεί υπεύθυνη για σοβαρές ασθένειες (όπως άσθμα, καρδιαγγειακά προβλήματα και καρκίνο των πνευμόνων).

Διονύσης Παντής
Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο
Διεθνές και Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο